Všeobecné obchodní podmínky
stavebního spoření

Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

Článek A.: Smlouva o stavebním spoření
Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření
Článek C.: Změny smlouvy o stavebním spoření
Článek D.: Přidělení cílové částky
Článek E.: Úvěr ze stavebního spoření
Článek F.: Obchodní styk
Článek G.: Závěrečná ustanovení

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (dále jen "stavební spořitelna") v souladu se zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o stavebním spoření") vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky
stavebního spoření

A. Smlouva o stavebním spoření

Článek I.

Předmět smlouvy o stavebním spoření
 1. Předmětem smlouvy o stavebním spoření (dále jen "smlouva") je závazek účastníka stavebního spoření (dále jen "účastník") spořit dohodnutou částku a jeho nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky") a zákonem o stavebním spoření.
 2. Úvěr ze stavebního spoření (dále jen "úvěr") může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb účastníka na území České republiky.

  Bytovými potřebami účastníka se rozumí:
  1. získání bytu,
  2. výstavba nebo koupě stavby pro bydlení,
  3. získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení,
  4. změna, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části, včetně úhrady případného podílu na úpravách společných částí,
  5. stavební úprava nebytového prostoru na byt,
  6. úhrada závazků souvisejících s výše uvedenými účely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení jeho povinností při řešení jeho bytových potřeb.
 3. Stavební spořitelna může do výše cílové částky poskytovat účastníkům úvěry, které slouží dřívější úhradě bytových potřeb (dále jen "meziúvěr") i v případech, kdy účastník ještě nemá nárok na poskytnutí úvěru. Na poskytnutí meziúvěru však nemá účastník právní nárok.

Článek II.

Uzavření smlouvy
 1. Účastníkem může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky a právnická osoba se sídlem na území České republiky a identifikačním číslem organizace přiděleným příslušným orgánem České republiky
 2. Za nezletilého uzavírá smlouvu jeho zákonný zástupce. Právní úkony za nezletilé činí zákonní zástupci v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Za právnickou osobu uzavírají smlouvu osoby oprávněné za ni jednat v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Návrh na uzavření smlouvy podává navrhovatel na formuláři vydaném stavební spořitelnou.
 5. V návrhu na uzavření smlouvy je nutno zvolit cílovou částku, tarif a jeho variantu (dále jen "tarifní variantu"), které ovlivňují délku čekací doby na poskytnutí úvěru, výši splátek a dobu splatnosti úvěru.
 6. Navrhovatel si může zvolit jednu ze čtyř tarifních variant:
  1. Tarif Klasik ve variantě
   • Standardní
   • Rychlé
  2. Tarif Invest ve variantě
   • Standardní
   • Rychlé
 7. Smlouva je uzavřena dnem, ve kterém navrhovatel převezme potvrzení stavební spořitelny o přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Navrhovatel se uzavřením smlouvy stává účastníkem.
 8. Stavební spořitelna může odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu.

Článek III.

Cílová částka
 1. Smlouva se uzavírá na určitou cílovou částku, která zahrnuje budoucí vklady, státní podporu, úroky z nich a případný úvěr.
 2. Výše cílové částky se stanoví ve smlouvě v celých tisících a činí nejméně 40.000,- Kč.
 3. Uspořená částka se rovná součtu přijatých vkladů, úroků z nich a úroků z připsané zálohy státní podpory, sníženému o úhrady, poplatky a sankce, pokud nebyly uhrazeny samostatně.
 4. Úvěr ze stavebního spoření je poskytován do výše rozdílu mezi cílovou částkou na straně jedné, uspořenou částkou a připsanými zálohami státní podpory na straně druhé.
 5. Pokud zůstatek na účtu stavebního spoření převýší sjednanou cílovou částku, má stavební spořitelna právo provést bez žádosti účastníka zvýšení cílové částky na nejnižší hodnotu, která vyhovuje odstavcům 2) a 5) a podmínkám pro zvýšení cílové částky dle čl. VIII. odst. 1). Při tomto zvýšení se uplatní i všechna další příslušná ustanovení článku VIII. odstavce 1) platná pro změny smlouvy. V některých odůvodněných případech však může stavební spořitelna zvýšit cílovou částku i méně než o 20.000,- Kč.

Článek IV.

Úhrada za uzavření smlouvy
 1. Účastník je povinen neprodleně po uzavření smlouvy zaplatit stavební spořitelně úhradu za uzavření smlouvy ve výši 1 % cílové částky, pokud nebude s účastníkem dohodnuto jinak. Do plného zaplacení této úhrady jsou všechny došlé platby zúčtovány na její krytí.
 2. Pokud účastník úhradu za uzavření smlouvy nezaplatí, je stavební spořitelna oprávněna smlouvu vypovědět po uplynutí 3 měsíců od uzavření smlouvy.
 3. Při zvýšení cílové částky se odpovídajícím způsobem zvyšuje i úhrada za uzavření smlouvy. Doplatek úhrady je stavební spořitelna oprávněna inkasovat z účtu účastníka, nebo k pokrytí doplatku zúčtovat došlé platby.
 4. Zaplacená úhrada za uzavření smlouvy ani její část se nevrací (například při výpovědi smlouvy, snížení cílové částky apod.).

B. Uspořená částka ze stavebního spoření

Článek V.

Vklady účastníka stavebního spoření
 1. Měsíční vklad stavebního spoření činí při pravidelném vkládání nejméně 0,5 % cílové částky. Stavební spořitelna může v odůvodněných případech účastníkovi povolit snížení měsíčního vkladu stavebního spoření. Mimořádné vklady jsou přípustné.
 2. Vklad se považuje za uhrazený dnem připsání na účet účastníka nebo dnem, kdy byl v hotovosti složen v pokladně stavební spořitelny.
 3. Mimořádné vklady jsou přípustné a považují se za jednorázově uhrazené pravidelné vklady.
 4. Je-li účastník i se započtením mimořádných vkladů v prodlení s úhradou vkladu po dobu 18 měsíců, má stavební spořitelna právo smlouvu vypovědět. V případě výpovědi se postupuje přiměřeně podle ustanovení článku IX.
 5. Vklady účastníků jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.

Úročení zůstatku na účtu stavebního spoření
 1. Zůstatek na účtu stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou:

  Tarif Klasik - 3 % p.a.
  Tarif Invest - 2 % p.a.
 2. Úroky za kalendářní rok se připisují ve prospěch účtu účastníka ke dni 31. 12. příslušného roku, ke dni výplaty zůstatku a ke dni přidělení cílové částky.
 3. Úroky se samostatně nevyplácejí.

Článek VII.

Státní podpora
 1. Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud je jím fyzická osoba, ve výši a za podmínek daných zákonem o stavebním spoření.
 2. Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje za všechny účastníky stavební spořitelna u Ministerstva financí vždy po uplynutí kalendářního roku.
 3. Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí poskytnutím úvěru (tj. dnem uzavření smlouvy o úvěru, nejdříve však dnem přidělení cílové částky dle části D), nebo vyplacením uspořené částky a státní podpory (má-li účastník na ni nárok), nebo zánikem právnické osoby jako účastníka.
 4. Pokud účastník způsobí, že je mu neprávem vyplacena záloha státní podpory, je stavební spořitelna oprávněna požadovat od účastníka, aby neprávem vyplacenou státní podporu vrátil. Dále je stavební spořitelna oprávněna požadovat smluvní pokutu až do výše 50 % takto neoprávněně vyplacené státní podpory.
 5. Účastník může souběžně v době spoření uzavřít několik smluv o stavebním spoření, z nichž však pouze jedna smí být s nárokem na státní podporu.

C. Změny a výpověď smlouvy o stavebním spoření

Článek VIII.

Změny smlouvy
 1. Stavební spořitelna může do přidělení cílové částky, na základě písemné žádosti, s účastníkem písemně dohodnout tyto změny smlouvy:
  1. snížení cílové částky
  2. zvýšení cílové částky
  3. rozdělení cílové částky
  4. změna tarifní varianty
  Stavební spořitelna může provedení změny odmítnout. Po každé změně smlouvy má stavební spořitelna právo uplatnit až dvanáctiměsíční lhůtu, během které nebude cílová částka přidělena.

  Po každé změně smlouvy je hodnotící číslo nově vypočteno nejpozději k nejbližšímu rozhodnému dni (viz článek XII.).

  Změny cílové částky musí být provedeny v celých tisících, zvýšení však nejméně o 20.000,- Kč. Úhradu za zvýšení cílové částky stanoví stavební spořitelna podle článku IV.

  Rozdělení cílové částky v době spoření je možné pouze za předpokladu, že uspořená částka zůstane u původní smlouvy o stavebním spoření.
 2. Nároky na poskytnutí úvěrů mohou být se souhlasem stavební spořitelny sloučeny nebo převedeny na jiného účastníka.

  Toto ustanovení platí pouze pro osoby blízké.

Článek IX.

Výpověď smlouvy o stavebním spoření
 1. Účastník může uzavřenou smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi nebo po jiném pozdějším datu stanoveném účastníkem. Platnost smlouvy končí uplynutím posledního dne třetího kalendářního měsíce výpovědní lhůty. Výplatu uspořené částky provede stavební spořitelna podle písemné dispozice účastníka, zpravidla v následujících pracovních dnech po skončení smluvního vztahu podle svých provozních možností.
 2. Na základě písemné žádosti účastníka může stavební spořitelna v odůvodněných případech, zejména pokud účastník uzavírá následnou smlouvu, výpovědní lhůtu zkrátit. V takovém případě přísluší stavební spořitelně určit termín, ke kterému bude smluvní vztah ukončen.
 3. Jestliže na vyplacení uspořených částek ze stavebního spoření u vypovězených smluv nepostačuje 1/3 fondu stavebního spoření (článek XI.), budou uspořené částky ze stavebního spoření vypláceny v pořadí došlých výpovědí a podle volných prostředků ve fondu. Nevyplacené uspořené částky ze stavebního spoření budou v rámci daných omezení vyplaceny v nejbližším přidělovacím období.
 4. V případě výpovědi smlouvy účastníkem do 5 let od uzavření smlouvy ztrácí účastník nárok na výplatu záloh státní podpory a stavební spořitelna má právo požadovat úhradu nákladů do výše 0,5 % cílové částky. Tuto částku je stavební spořitelna oprávněna před výplatou uspořené částky inkasovat z účtu účastníka.
 5. Po podání výpovědi může být, na písemnou žádost účastníka se souhlasem stavební spořitelny, výpověď vzata zpět, pokud ještě nebyla zahájena výplata uspořené částky ze stavebního spoření.

D. Přidělení cílové částky

Článek X.

Přidělení cílové částky
 1. Přidělením cílové částky připraví stavební spořitelna účastníkovi jím uspořenou částku ze stavebního spoření, připsané zálohy státní podpory, je-li podle zákona o stavebním spoření na ně nárok, a úvěr dle článku III. odst. 4.
 2. Úvěr poskytne stavební spořitelna jen tomu účastníkovi, který mimo splnění podmínek podle článku XII. poskytne ve prospěch stavební spořitelny potřebné zajištění (část E) a prokáže schopnost úvěr splatit.
 3. Jestliže účastník nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 2), může požádat o vyplacení prostředků ze stavebního spoření, nebo dále pokračovat ve stavebním spoření, pokud ještě nebylo zahájeno vyplácení prostředků ze stavebního spoření.
 4. Po přijetí přidělené cílové částky je účastník povinen nejpozději do dvanácti měsíců ode dne přidělení cílové částky předložit stavební spořitelně požadované podklady ve smyslu článku XIV. a XV. Pokud tato lhůta nebude dodržena, považuje se přidělení cílové částky za zrušené, avšak byla-li již vyplacena uspořená částka ze stavebního spoření, smluvní vztah končí. Na základě odůvodněné písemné žádosti účastníka může stavební spořitelna lhůtu prodloužit.

Článek XI.

Fond stavebního spoření
 1. Fond stavebního spoření tvoří pravidelné měsíční a mimořádné vklady účastníků, připsané úroky z těchto vkladů, státní podpora a úroky z ní, umořovací splátky úvěrů a další zdroje přijaté stavební spořitelnou za účelem zvýšení částky určené pro přidělení cílových částek.
 2. Z fondu stavebního spoření se měsíčně přidělují cílové částky účastníkům v pořadí stanoveném v souladu s článkem XII.
 3. Z fondu stavebního spoření se čerpají prostředky k výplatě uspořených částek, státních podpor a úvěrů ze stavebního spoření, neprávem přijatých státních podpor a zdrojů přijatých stavební spořitelnou.

Článek XII.

Podmínky pro přidělení cílové částky
 1. Cílová částka je účastníkovi přidělena k poslednímu kalendářnímu dni měsíce (dále jen "měsíc přidělení"), jestliže:
  1. od data uzavření smlouvy do dne přidělení cílové částky uplynulo nejméně 24 měsíců (dále jen "minimální doba spoření"),
  2. zůstatek na účtu účastníka činil k rozhodnému dni nejméně 40 % cílové částky,
  3. smlouva dosáhla k rozhodnému dni alespoň toho hodnotícího čísla, které bylo pro příslušný rozhodný den stavební spořitelnou určeno, nejméně však 64,
  4. účastník písemně potvrdí, že přijme přidělenou cílovou částku, a to nejpozději do konce měsíce předcházejícího oznámenému měsíci přidělení.
 2. Rozhodný den je vždy poslední den měsíce, který předchází tři měsíce před měsícem přidělení cílové částky.
 3. Pořadí pro přidělení cílových částek je stanoveno podle výše hodnotícího čísla jednotlivých smluv k příslušnému rozhodnému dni. Smlouvy s vyšším hodnotícím číslem mají přednost.
 4. Hodnotící číslo se rovná součinu výše úroků dosažených k rozhodnému dni, hodnotícího číselného faktoru a výkonnostního faktoru, dělenému 1 tisícinou cílové částky:

  Hodnotící číslo
         výše úroků k     hodnotící    výkonnostní
        rozhodnému dni x číselný faktor x   faktor 
  Hodnotící = ---------------------------------------------------
   číslo         1 tisícina cílové částky
   


  Hodnotící číselný faktor stanoví stavební spořitelna a činí:
  Tarif Klasik
  1. u standardní varianty 1,4
  2. u rychlé varianty 2,3
  Tarif Invest
  1. u standardní varianty 2,4
  2. u rychlé varianty 3,5
  Výkonnostní faktor
         Zůstatek na účtě stavebního
          spoření k rozhodnému dni   (nejméně však 1
  Výkonostní = ----------------------------  a nejvýše 2)
   faktor     40 % cílové částky
   

Článek XIII.

Vyrozumění o přidělení cílové částky
 1. O splnění podmínek pro přidělení cílové částky dle článku XII. odst. 1) písm. a - c je stavební spořitelna povinna účastníka písemně informovat.
 2. Účastník písemně potvrdí přijetí přidělené cílové částky nejpozději do konce měsíce předcházejícího přidělení cílové částky. Součástí tohoto potvrzení přijetí přidělení cílové částky může být oznámení účastníka, kterým se vzdá přiděleného úvěru.
 3. Přijetí přidělené cílové částky může účastník písemně zrušit, pokud ještě nebylo zahájeno vyplácení uspořené částky ze stavebního spoření.
 4. Nepotvrdí-li účastník přijetí přidělené cílové částky ve stanovené lhůtě nebo zruší-li přijetí přidělené cílové částky, nebude k oznámenému termínu cílová částka přidělena. O nové přidělení cílové částky musí účastník písemně požádat stavební spořitelnu.
 5. O termínu přidělení cílové částky může stavební spořitelna podávat jen nezávazné informace, neboť nelze předem přesně určit počet smluv zahrnutých do přidělovacího řízení a objem prostředků ve fondu stavebního spoření.

E. Úvěr ze stavebního spoření

Článek XIV.

Poskytnutí úvěru
 1. Poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je možné nejdříve po uplynutí dvouleté zákonem stanovené lhůty a je předmětem samostatné smlouvy o úvěru, která společně s Obecnými úvěrovými podmínkami stavební spořitelny upravuje podmínky pro čerpání a splácení úvěru. Obecné úvěrové podmínky vydává stavební spořitelna a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (dále jen "úvěrová smlouva"). Podmínky sjednávané v úvěrové smlouvě se mohou od těchto Všeobecných obchodních podmínek odchýlit vyjma
  1. úrokové sazby dle čl. XVII.,
  2. výše minimální měsíční splátky dle čl. XVIII.
  V případě, že se podmínky sjednané v úvěrové smlouvě odchýlí od Všeobecných obchodních podmínek, pak platí úprava obsažená v úvěrové smlouvě.
 2. Návratnost pohledávek stavební spořitelny z úvěrů stavebního spoření musí být zajištěna způsobem, který určí stavební spořitelna.
 3. Návrh úvěrové smlouvy bude účastníkovi zaslán do 2 měsíců od předložení všech stavební spořitelnou požadovaných dokladů.

Článek XV.

Pojištění
 1. Stavební spořitelna je oprávněna požadovat, aby účastník pojistil majetek, který je předmětem zajištění, případně uzavřel životní či úrazové pojištění nebo pojištění splátek úvěru. Stavební spořitelna může požadovat vinkulaci a/nebo zastavení pojistného plnění ve svůj prospěch.

Článek XVI.

Čerpání úvěru ze stavebního spoření
 1. Čerpání úvěru může účastník zahájit až po vyplacení uspořené částky ze stavebního spoření. Poskytnutý úvěr je účastník povinen použít na bytové potřeby uvedené v úvěrové smlouvě a tuto skutečnost doložit hodnověrným způsobem stavební spořitelně, a to za podmínek a způsobem stanoveným v úvěrové smlouvě.
 2. Čerpání úvěru ze stavebního spoření je podle podmínek sjednaných v úvěrové smlouvě stavební spořitelna oprávněna vázat na splnění všech podmínek uvedených v úvěrové smlouvě a předložení dokladů osvědčujících, že peněžní prostředky budou použity na účel sjednaný v úvěrové smlouvě, a předložení dokladů prokazujících návratnost úvěru.
 3. Stavební spořitelna může vázat čerpání úvěru ze stavebního spoření na prokázání postupu stavebních či jiných prací, doložených doklady.
 4. Pokud nebyl úvěr čerpán do 2 let od poskytnutí úvěru nebo byl čerpán pouze částečně, zaniká uplynutím této lhůty nárok na čerpání nebo dočerpání úvěru. Lhůtu může v odůvodněných případech stavební spořitelna na základě písemné žádosti účastníka prodloužit.

Článek XVII.

Úročení úvěru stavebního spoření
 1. Úvěr ze stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou:

  Tarif Klasik - 5,5 % p.a.
  Tarif Invest - 4,8 % p.a.

  Úroky se počítají z výše zůstatku úvěru a zúčtují se na konci příslušného kalendářního roku nebo ke dni splacení celého úvěru s došlými splátkami (článek XVIII.) nebo jinými případnými platbami.
 2. Úročení úvěru ze stavebního spoření začíná dnem jeho čerpání.

Článek XVIII.

Splácení úvěru ze stavebního spoření
 1. Účastník je povinen poskytnutý úvěr splatit a zaplatit úroky. Pokud není dohodnuto jinak, je první splátka úvěru splatná do 20. dne druhého kalendářního měsíce po prvním čerpání úvěru.
 2. Splátky jsou stavební spořitelnou použity přednostně na úhradu neuhrazených úroků z úvěru, případně meziúvěru, poplatků a sankcí v pořadí, které určí stavební spořitelna.
 3. Minimální měsíční splátky úvěru činí:

  Tarif Klasik
  1. u standardní varianty 0,6% cílové částky
  2. u rychlé varianty 0,8 % cílové částky
  Tarif Invest
  1. u standardní varianty 0,6 % cílové částky
  2. u rychlé varianty 0,8 % cílové částky
  Takto stanovené minimální měsíční splátky mohou být sníženy v souladu s odst. 4) a 6).

  Ve splátkách jsou zahrnuty úroky z úvěru ze stavebního spoření.
 4. Stavební spořitelna může v případě, že poskytovaný nebo skutečně čerpaný úvěr bude nižší, než činí maximální výše nárokovatelného úvěru (tzn.60 % cílové částky), úměrně snížit minimální měsíční splátky tak, aby lhůta splatnosti úvěru zůstala zachována. Snížení minimální měsíční splátky je oprávněn navrhnout účastník nebo stavební spořitelna.
 5. Měsíční splátka musí být splacena stavební spořitelně nejpozději do 20. dne příslušného měsíce, pokud není dohodnuto jinak.
 6. Účastník je oprávněn zaplatit kdykoliv mimořádné splátky. Jestliže účastník zaplatí jako mimořádnou splátku jednorázově částku odpovídající alespoň 10 % cílové částky, stavební spořitelna může, na žádost účastníka, snížit minimální měsíční splátky úměrně k novému zůstatku úvěru při nezměněné lhůtě jeho splatnosti.
 7. Splátka se považuje za splněnou připsáním na účet účastníka.
 8. Je-li účastník v prodlení se svými splátkami, má stavební spořitelna právo zvýšit úrok z dlužných splátek o 3 % p.a., pokud není dohodnuto jinak.
 9. Náklady a poplatky vynaložené stavební spořitelnou se přičítají k zůstatku úvěru ze stavebního spoření a tyto se také úročí a splácejí společně s tímto zůstatkem, pokud je účastník nezaplatí zvlášť.

Článek XIX.

Okamžité splacení úvěru ze stavebního spoření
 1. Stavební spořitelna nemá právo vypovědět smlouvu o úvěru, jestliže účastník plní svoje závazky.
 2. Stavební spořitelna je oprávněna odstoupit od smlouvy o úvěru, smlouvu vypovědět nebo požadovat okamžité splacení celého poskytnutého úvěru ze stavebního spoření včetně příslušenství, jestliže účastník nedodrží podmínky nebo závazky vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek či uzavřené úvěrové smlouvy, jejíž součástí jsou Obecné úvěrové podmínky.

F. Obchodní styk

Článek XX.

Doručování a poskytování informací
 1. Stavební spořitelna zasílá účastníkovi písemná oznámení na jím posledně uvedenou adresu (sídlo). Písemnost je doručena, jakmile ji účastník převezme. Právní účinky doručení písemnosti má i odmítnutí převzetí zásilky. Doporučené zásilky, pokud nebyly doručeny, se považují za doručené třetím dnem uložení na poště.
 2. Písemná sdělení účastníka nabývají účinnosti dnem doručení do sídla stavební spořitelny.
 3. Účastník je povinen stavební spořitelnu bez zbytečného odkladu písemně informovat o změně všech osobních údajů, které stavební spořitelně poskytl za účelem plnění smluvního vztahu. Za škody vzniklé nesplněním této povinnosti odpovídá účastník. Stavební spořitelna není povinna zkoumat pravost a platnost předložených listin a dokladů.
 4. Stavební spořitelna je oprávněna získávat informace za účelem aktualizace osobních údajů účastníka, zjištění majetkových poměrů účastníka při poskytování úvěru, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu, případně do úplného splacení pohledávek stavební spořitelny vůči účastníkovi.

Článek XXI.

Vedení účtu
 1. Stavební spořitelna vede ke každé smlouvě o stavebním spoření účastníkovi účet stavebního spoření, jehož číslo je shodné s číslem smlouvy o stavebním spoření.
 2. Veškeré došlé platby, včetně částek připisovaných účastníkovi stavební spořitelnou, se účtují ve prospěch jeho účtu. Na tento účet jsou prováděny i splátky úvěru, náležející stavební spořitelně.

  Veškeré výplaty, včetně výplaty úvěru, poplatky, úhrady, náklady a vyúčtované částky účastníka budou účtovány na vrub jeho účtu.
 3. Stavební spořitelna zasílá účastníkovi výpis jeho účtu nejméně jednou ročně, nejpozději do konce března následujícího roku. Účastník je oprávněn za úhradu požádat stavební spořitelnu kdykoliv během roku o vystavení mimořádného výpisu z účtu.
 4. Jestliže účastník do 14 dnů po doručení výpisu z účtu neuplatní písemně námitky, považuje se výpis z účtu za uznaný.

  Zákonné nároky účastníka zůstávají nedotčeny i po uplynutí výše uvedené lhůty, stavební spořitelna však neodpovídá za škody, které účastníkovi v důsledku jeho nečinnosti vznikly.
 5. Na účtu účastníka stavebního spoření nemohou být evidovány peněžní prostředky představující pohledávku jiných osob.

Článek XXII.

Náklady, úhrady a poplatky
 1. Stavební spořitelna účtuje účastníkovi úhradu za vedení účtu a úhrady za další poskytované služby podle aktuálně platného Sazebníku úhrad Českomoravské stavební spořitelny, a. s., který mu poskytne na požádání.
 2. Náklady spojené s uzavíráním smluv, jako např. notářské poplatky, soudní a správní poplatky, náklady za znalecké posudky, stavební kontroly a další úkony, se účtují na vrub účtu účastníka, pokud je účastník nezaplatí zvlášť.

Článek XXIII.

Vzájemné vyrovnání
 1. Stavební spořitelna může zúčtovat splatné nároky všeho druhu proti uspořené částce ze stavebního spoření nebo proti jiným pohledávkám účastníka ze stavebního spoření za stavební spořitelnou, i když tyto nejsou ještě splatné.
 2. Stavební spořitelna je oprávněna zadržet plnění, které má provést ve prospěch účastníka, ke krytí vlastních nároků, i když jsou tato plnění vázaná na lhůtu nebo podmínku nebo nebudou vycházet ze stejného právního vztahu.

Článek XXIV.

Úmrtí účastníka stavebního spoření
 1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela.

  K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví.
 2. Není-li manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědictví jen tehdy, dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z dědiců.
 3. Nedojde-li mezi dědici k dohodě podle odstavce 2), smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření.
 4. Dědicové jsou povinni předložit stavební spořitelně pravomocné usnesení soudu o vypořádání dědictví nejpozději do 6 měsíců po ukončení dědického řízení.
 5. Stavební spořitelna má právo požadovat předložení úmrtního listu, usnesení soudu o dědictví a dalších dokumentů, které jsou potřebné k vypořádání práv a povinností vyplývajících ze stavebního spoření zemřelého účastníka.
 6. Manžel účastníka nebo dědic, který převzal práva a povinnosti dle odst. 2), může pokračovat ve stavebním spoření za stejných podmínek jako zemřelý účastník. Nárok na státní podporu se neztrácí.

G. Závěrečná ustanovení

Článek XXV.

Změny podmínek
 1. Změny Všeobecných obchodních podmínek jsou přípustné pouze po předchozím schválení Ministerstvem financí, v dohodě s Českou národní bankou. Změny se nevztahují na dříve uzavřené smlouvy o stavebním spoření, pokud se účastník se stavební spořitelnou nedohodnou jinak. V případě, že dojde ke změně právní úpravy, která se bude dotýkat již uzavřených smluv, pak bude stavební spořitelna postupovat v souladu s platnou právní úpravou.

Článek XXVI.

Zánik stavební spořitelny
 1. V případě zániku stavební spořitelny nebo při odnětí povolení působit jako banka bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek XXVII.

Bankovní dohled a státní dozor
 1. Stavební spořitelna podléhá ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, bankovnímu dohledu a ve smyslu § 15 zákona č. 96/1993 Sb., ostavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, státnímu dozoru Ministerstva financí.

Článek XXVIII.

Bankovní tajemství
 1. Na všechny bankovní obchody, peněžní služby, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství.
 2. Za účelem zajištění komplexních služeb stavební spořitelny je však stavební spořitelna oprávněna poskytnout nezbytně nutné údaje týkající se účastníka svým smluvním partnerům, a to i telefonickou a elektronickou cestou.

Článek XXIX.

Schvalovací doložka
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny rozhodnutím Ministerstva financí č.j.353/70772/2002
  ze dne 11. 9. 2002 a nabývají účinnosti dne 1. 11. 2002.

Za Českomoravskou stavební spořitelnu, a. s.

Hans-Dieter Funke v.r. Dr. Petr Kielar v.r.
předseda představenstva člen představenstva

Copyright © 2002 Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

 


Náhodný citát:

Lichotivá řeč je smyčka natřená medem.Diogénes ze Sinopé

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čte 1 čtenář.

Dnes je neděle, 11. června 2023