Všeobecné obchodní podmínky
stavebního spoření

Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

Článek A.: Smlouva o stavebním spoření

Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Článek C.: Změny a výpověď smlouvy o stavebním spoření

Článek D.: Přidělení cílové částky

Článek E.: Úvěr ze stavebního spoření

Článek F.: Obchodní styk

Článek G.: Závěrečná ustanovení


Českomoravská stavební spořitelna, akciová společnost (dále jen "stavební spořitelna) v souladu se se zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o stavebním spoření") vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky

stavebního spoření

A. Smlouva o stavebním spoření

Článek I.
Předmět smlouvy o stavebním spoření

 1. Předmětem smlouvy o stavebním spoření (dále jen "smlouva") je závazek účastníka stavebního spoření (dále jen "účastník") spořit dohodnutou částku a jeho nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky") a zákonem o stavebním spoření.

 2. Úvěr ze stavebního spoření (dále jen "úvěr") může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb účastníka na území České republiky.

  Bytovými potřebami účastníka se rozumí:

  1. získání bytu,
  2. výstavba nebo koupě stavby pro bydlení,
  3. získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení,
  4. změna, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části, včetně úhrady případného podílu na úpravách společných částí,
  5. stavební úprava nebytového prostoru na byt,
  6. úhrada závazků souvisejících s výše uvedenými účely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení jeho povinností při řešení jeho bytových potřeb.Článek II.
Uzavření smlouvy

 1. Účastníkem může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky a právnická osoba se sídlem na území České republiky a identifikačním číslem organizace přiděleným příslušným orgánem České republiky.

 2. Za nezletilého uzavírá smlouvu jeho zákonný zástupce.

 3. Za právnickou osobu uzavírají smlouvu osoby oprávněné za ni jednat.

 4. Návrh na uzavření smlouvy podává navrhovatel na formuláři vydaném stavební spořitelnou.

 5. V návrhu na uzavření smlouvy je nutno zvolit cílovou částku a tarifní variantu, která ovlivňuje délku čekací doby na poskytnutí úvěru a současně určuje výši splátek a dobu splatnosti úvěru.

  Navrhovatel si může zvolit jednu ze tří tarifních variant, a to:

  1. standardní
  2. rychlou
  3. dlouhodobou

 6. Smlouva je uzavřena dnem, ve kterém navrhovateli dojde potvrzení stavební spořitelny o přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Navrhovatel se uzavřením smlouvy stává účastníkem.

 7. Stavební spořitelna může odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu.Článek III.
Cílová částka

 1. Smlouva se uzavírá na určitou cílovou částku.

 2. Výše cílové částky se stanovuje v celých tisících a činí nejméně 40.000,- Kč.

 3. Uspořená částka se rovná součtu přijatých vkladů, úroků z nich a úroků z připsané zálohy státní podpory, sníženému o úhrady, poplatky a sankce, pokud nebyly uhrazeny samostatně.

 4. Úvěr ze stavebního spoření je poskytován do výše rozdílu mezi cílovou částkou na straně jedné, uspořenou částkou a připsanými zálohami státní podpory na straně druhé.

 5. Zůstatek na účtu stavebního spoření nesmí převýšit cílovou částku.

 6. Pokud zůstatek převýší cílovou částku, má stavební spořitelna právo provést bez žádosti účastníka zvýšení cílové částky na nejnižší hodnotu, která vyhovuje odstavcům 2) a 5) a podmínkám pro zvýšení cílové částky dle čl. VIII. odst. 1. Při tomto zvýšení se uplatní i všechna další příslušná ustanovení článku VIII. odstavce 1) platná pro změny smlouvy. V některých odůvodněných případech však může stavební spořitelna zvýšit cílovou částku i méně než o 20.000,- KčČlánek IV.
Úhrada za uzavření smlouvy

 1. Účastník je povinen neprodleně po uzavření smlouvy zaplatit stavební spořitelně úhradu za uzavření smlouvy ve výši 1 % cílové částky pokud nebude s účastníkem dohodnuto jinak. Do plného zaplacení této úhrady jsou všechny platby uskutečněné účastníkem zúčtovány na její krytí.

 2. Pokud účastník úhradu za uzavření smlouvy nezaplatí, je stavební spořitelna oprávněna smlouvu vypovědět.

 3. Při zvýšení cílové částky se odpovídajícím způsobem zvyšuje i úhrada za uzavření smlouvy. Doplatek úhrady je stavební spořitelna oprávněna inkasovat z účtu účastníka, nebo k pokrytí doplatku zúčtovat jeho platby.

 4. Zaplacená úhrada za uzavření smlouvy ani její část se nevrací (například při výpovědi smlouvy, snížení cílové částky a pod.).

B. Uspořená částka ze stavebního spoření

Článek V.
Vklady účastníka stavebního spoření

 1. Měsíční vklad stavebního spoření činí při pravidelném vkládání nejméně 0,5 % cílové částky. Stavební spořitelna může v odůvodněných případech účastníkovi povolit snížení měsíčního vkladu stavebního spoření.

 2. Vklad se považuje za uhrazený dnem připsání na účet účastníka nebo dnem, kdy byl v hotovosti složen v pokladně stavební spořitelny.

 3. Mimořádné vklady jsou přípustné.

 4. Je-li účastník i se započtením mimořádných vkladů v prodlení s úhradou vkladu po dobu 6 měsíců a do dvou měsíců po doručení písemné výzvy neobnoví pravidelné spoření, má stavební spořitelna právo smlouvu vypovědět. V případě výpovědi se postupuje přiměřeně podle ustanovení článku IX.

 5. Vklady účastníků jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.Článek VI.
Úročení zůstatku na účtě stavebního spoření

 1. Zůstatek na účtě stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou 3 % podle předpokladu, že měsíc má 30 dní a rok 360 dní (standard 30/360).

 2. Úroky za kalendářní rok se připisují ve prospěch účtu účastníka ke dni 31.12. příslušného roku, ke dni výplaty zůstatku a ke dni přidělení cílové částky.

 3. Úroky se samostatně nevyplácejí.Článek VII.
Státní podpora

 1. Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud je jím fyzická osoba, ve výši a za podmínek daných zákonem o stavebním spoření. Dále uváděnou výši státní podpory a podmínky pro její poskytování může změnit jen zákon.

 2. Poskytovaná záloha státní podpory činí 25 % z ročně uspořené částky, maximálně však z částky 18.000,- Kč.

 3. Částka úspor přesahující 18.000,- Kč v jednom kalendářním roce se u smluv s nárokem na státní podporu z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření.

 4. Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje za všechny účastníky stavební spořitelna u Ministerstva financí ČR vždy po uplynutí kalendářního roku. Dále stavební spořitelna požádá vždy k 30.6. příslušného roku o zálohu státní podpory pro ty účastníky, kteří v prvním pololetí téhož roku ukončili dobu spoření.

 5. Zálohy státní podpory evidované na účtě účastníka vyplatí stavební spořitelna za podmínky, že účastník od uzavření smlouvy po dobu pěti let s vkladem nenakládal, s výjimkou případu, kdy byl vklad ze stavebního spoření po poskytnutí úvěru použit na bytové potřeby. Pokud tato podmínka není splněna, ztrácí účastník nárok na výplatu státní podpory.

 6. Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí poskytnutím úvěru (tj. dnem uzavření smlouvy o úvěru, nejdříve však dnem přidělení cílové částky dle části D), nebo vyplacením uspořené částky a státní podpory (má-li účastník na ni nárok), nebo zánikem právnické osoby jako účastníka.

 7. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty 5 let má účastník nárok na výplatu státní podpory za dobu spoření a použití uspořené částky již není účelově vázáno.

 8. Vypoví-li účastník smlouvu do 5 let od jejího uzavření, ztrácí nárok na vyplacení státní podpory.

 9. Pokud účastník svým jednáním nebo nečinností způsobí, že je mu neprávem vyplacena záloha státní podpory, je stavební spořitelna oprávněna požadovat od účastníka smluvní pokutu až do výše 50 % takto neoprávněně vyplacené státní podpory.

 10. Účastník může souběžně v době spoření uzavřít několik smluv o stavebním spoření, z nichž však pouze jedna smí být s nárokem na státní podporou.

C. Změny a výpověď smlouvy o stavebním spoření

Článek VIII.
Změny smlouvy

 1. Stavební spořitelna může do přidělení cílové částky, na základě písemné žádosti, s účastníkem písemně dohodnout tyto změny smlouvy:

  1. snížení cílové částky
  2. zvýšení cílové částky
  3. rozdělení cílové částky
  4. změna tarifní varianty

  Po každé změně smlouvy má stavební spořitelna právo uplatnit až dvanáctiměsíční lhůtu, během které nebude cílová částka přidělena.

  Po každé změně smlouvy je hodnotící číslo nově vypočteno nejpozději k nejbližšímu rozhodnému dni (viz článek XII).

  Změny cílové částky musí být provedeny v celých tisících, zvýšení však nejméně o 20.000,- Kč.

  Úhradu za zvýšení cílové částky stanoví stavební spořitelna podle článku IV.

  Rozdělení cílové částky v době spoření je možné pouze za předpokladu, že uspořená částka zůstane u původní smlouvy o stavebním spoření.

 2. Nároky na poskytnutí úvěrů mohou být se souhlasem stavební spořitelny sloučeny nebo převedeny i před ukončením doby spoření bez ztráty nároku na výplatu státní podpory za předpokladu, že bude uzavřena smlouva o úvěru.

  Toto ustanovení platí pouze pro osoby blízké.Článek IX.
Výpověď smlouvy o stavebním spoření

 1. Účastník může uzavřenou smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi nebo po jiném pozdějším datu stanoveném účastníkem. Na základě písemné žádosti účastníka může stavební spořitelna v odůvodněných případech výpovědní lhůtu zkrátit. V takovém případě přísluší stavební spořitelně určit termín, ke kterému bude smluvní vztah ukončen.

 2. Ke dni skončení výpovědní lhůty, resp. skončení smluvního vztahu vyplatí stavební spořitelna účastníkovi uspořenou částku a při splnění zákonných podmínek i státní podporu.

 3. Jestliže na vyplacení uspořených částek ze stavebního spoření u vypovězených smluv nepostačuje 1/3 fondu stavebního spoření (článek XI), budou uspořené částky ze stavebního spoření vypláceny v pořadí došlých výpovědí a podle volných prostředků ve fondu. Nevyplacené uspořené částky ze stavebního spoření budou v rámci daných omezení vyplaceny v nejbližším přidělovacím období.

 4. V případě výpovědi smlouvy účastníkem do 5 let od uzavření smlouvy ztrácí účastník nárok na výplatu záloh státní podpory a stavební spořitelna má právo požadovat úhradu nákladů do výše 0,5 % cílové částky. Tuto částku je stavební spořitelna oprávněna před výplatou uspořené částky inkasovat z účtu účastníka.

 5. Po podání výpovědi může být, na písemnou žádost účastníka se souhlasem stavební spořitelny, výpověď vzata zpět, pokud ještě nebyla zahájena výplata uspořené částky ze stavebního spoření.

D. Přidělení cílové částky

Článek X.
 1. Přidělením cílové částky připraví stavební spořitelna účastníkovi jím uspořenou částku ze stavebního spoření, připsané zálohy státní podpory, je-li podle zákona o stavebním spoření na ně nárok, a úvěr dle článku III. odst. 4.

 2. Úvěr poskytne stavební spořitelna jen tomu účastníkovi, který mimo splnění podmínek podle článku XII. poskytne ve prospěch stavební spořitelny potřebné zajištění (část E) a současně tím neohrozí plnění jiných svých závazků.

 3. Jestliže účastník nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 2), může požádat o vyplacení prostředků ze stavebního spoření nebo dále pokračovat ve stavebním spoření pokud ještě nebylo zahájeno vyplácení prostředků ze stavebního spoření.

 4. Po přijetí přidělené cílové částky je účastník povinen nejpozději do dvanácti měsíců ode dne přidělení cílové částky předložit stavební spořitelně požadované podklady ve smyslu článku XIV. a XV. Pokud tato lhůta nebude dodržena, považuje se přidělení cílové částky za zrušené, avšak byla-li již vyplacena uspořená částka ze stavebního spoření, smluvní vztah končí. Na základě odůvodněné písemné žádosti účastníka může stavební spořitelna lhůtu prodloužit.
Článek XI.
Fond stavebního spoření

 1. Fond stavebního spoření tvoří pravidelné měsíční a mimořádné vklady účastníků, připsané úroky z těchto vkladů, státní podpora a úroky z ní, umořovací splátky úvěrů a další zdroje přijaté stavební spořitelnou za účelem zvýšení částky určené pro přidělení cílových částek.

 2. Z fondu stavebního spoření se měsíčně přidělují cílové částky účastníkům v pořadí stanoveném v souladu s článkem XII.

 3. Z fondu stavebního spoření se čerpají prostředky k výplatě uspořených částek, státních podpor a úvěrů ze stavebního spoření, neprávem přijatých státních podpor a zdrojů přijatých stavební spořitelnou.Článek XII.
Podmínky pro přidělení cílové částky

 1. Cílová částka je účastníkovi přidělena ke konci měsíce (dále jen "měsíc přidělení"), jestliže:

  1. od data uzavření smlouvy do dne přidělení cílové částky uplynulo nejméně 24 měsíců (minimální doba spoření),
  2. zůstatek na účtu účastníka činil k rozhodnému dni nejméně 50 % cílové částky,
  3. smlouva dosáhla k rozhodnému dni alespoň toho hodnotícího čísla, které bylo pro příslušný rozhodný den určeno, nejméně však 64,
  4. účastník písemně potvrdí, že přijme přidělenou cílovou částku, a to nejpozději do konce měsíce předcházejícího oznámenému měsíci přidělení.

 2. Rozhodný den je vždy poslední den měsíce, který předchází tři měsíce před měsícem přidělení cílové částky.

 3. Pořadí pro přidělení cílových částek je stanoveno podle výše hodnotícího čísla jednotlivých smluv k příslušnému rozhodnému dni. Smlouvy s vyšším hodnotícím číslem mají přednost.

 4. Hodnotící číslo se rovná součinu výše úroků dosažených k rozhodnému dni, hodnotícího číselného faktoru dle varianty a výkonnostního faktoru, dělenému l tisícinou cílové částky:

  Hodnotící číslo

      výše úroků     hodnotící číselný   výkonnostní
    k rozhodnému dni x faktor dle varianty x faktor (VF)
  HČ= --------------------------------------------------------
            1 tisícina cílové částky
    Hodnotící číselný faktor stanoví stavební spořitelna a činí:

  1. u standardní varianty 1,4
  2. u rychlé varianty 2,3
  3. u dlouhodobé varianty 1,0

  Výkonnostní faktor

     zůstatek na účtu stavebního
      spoření k rozhodnému dni
  VF = --------------------------- ,nejméně však 1 a nejvýše 2
       50 % cílové částky
  


Článek XIII.
Vyrozumění o přidělení cílové částky

 1. O splnění podmínek pro přidělení cílové částky dle článku XII. odst. 1) písm. a - c je stavební spořitelna povinna účastníka informovat.

 2. Účastník písemně potvrdí přijetí přidělené cílové částky nejpozději do konce měsíce předcházejícího přidělení cílové částky. Součástí tohoto potvrzení přijetí přidělení cílové částky může být oznámení účastníka, kterým se vzdá přiděleného úvěru.

 3. Přijetí přidělené cílové částky může účastník písemně zrušit, pokud ještě nebylo zahájeno vyplácení uspořené částky ze stavebního spoření.

 4. Nepotvrdí-li účastník přijetí přidělené cílové částky ve stanovené lhůtě nebo zruší-li přijetí přidělené cílové částky, nebude k oznámenému termínu cílová částka přidělena. O nové přidělení cílové částky musí účastník písemně požádat stavební spořitelnu.

 5. O termínu přidělení cílové částky může stavební spořitelna podávat jen nezávazné informace, neboť nelze předem přesně určit počet smluv zahrnutých do přidělovacího řízení a objem prostředků ve fondu stavebního spoření.E. Úvěr ze stavebního spoření

Článek XIV.
Poskytnutí úvěru

 1. Poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je možné nejdříve po uplynutí dvouleté zákonem stanovené lhůty a je předmětem samostatné smlouvy o úvěru, která společně s Obecnými úvěrovými podmínkami stavební spořitelny upravuje podmínky pro čerpání a splácení úvěru. Obecné úvěrové podmínky vydává stavební spořitelna a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (dále jen "úvěrová smlouva"). Podmínky sjednávané v úvěrové smlouvě se mohou od těchto Všeobecných obchodních podmínek odchýlit vyjma

  1. úrokové sazby dle článku XVII,
  2. výše minimální měsíční splátky dle článku XVIII odst. 3.

  V případě, že se podmínky sjednané v úvěrové smlouvě odchýlí od Všeobecných obchodních podmínek, pak platí úprava obsažená v úvěrové smlouvě.

 2. Návratnost pohledávek stavební spořitelny z úvěrů stavebního spoření musí být zajištěna způsobem, který určí stavební spořitelna.

 3. Návrh úvěrové smlouvy bude účastníkovi zaslán do 2 měsíců od předložení všech stavební spořitelnou požadovaných dokladů.Článek XV.
Pojištění

 1. Stavební spořitelna je oprávněna požadovat, aby účastník pojistil majetek, který je předmětem zajištění, případně uzavřel životní či úrazové pojištění nebo pojištění splátek úvěru. Stavební spořitelna může požadovat vinkulaci a/nebo zastavení pojistného plnění ve svůj prospěch.Článek XVI.
Čerpání úvěru ze stavebního spoření

 1. Čerpání úvěru může účastník zahájit až po vyplacení uspořené částky ze stavebního spoření. Poskytnutý úvěr je účastník povinen použít na bytové potřeby uvedené v úvěrové smlouvě a tuto skutečnost doložit hodnověrným způsobem stavební spořitelně, a to za podmínek a způsobem stanoveným v úvěrové smlouvě.

 2. Čerpání úvěru ze stavebního spoření je podle podmínek sjednaných v úvěrové smlouvě stavební spořitelna oprávněna vázat na splnění všech podmínek uvedených v úvěrové smlouvě a předložení dokladů osvědčujících, že peněžní prostředky budou použity na účel sjednaný v úvěrové smlouvě a předložení dokladů prokazujících návratnost úvěru.

 3. Stavební spořitelna může vázat čerpání úvěru ze stavebního spoření na prokázání postupu stavebních či jiných prací, doložených doklady.

 4. Pokud nebyl úvěr čerpán do 2 let od poskytnutí úvěru nebo byl čerpán pouze částečně, zaniká uplynutím této lhůty nárok na čerpání nebo dočerpání úvěru. Lhůtu může v odůvodněných případech stavební spořitelna na základě písemné žádosti účastníka prodloužit.Článek XVII.
Úročení úvěru stavebního spoření

 1. Úvěr ze stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou 6 % dle standardu 30/360. Úroky se počítají z výše zůstatku úvěru a zúčtují se na konci příslušného kalendářního roku s došlými splátkami (článek XVIII.) nebo jinými případnými platbami.

 2. Úročení úvěru ze stavebního spoření začíná dnem jeho čerpání.Článek XVIII.
Splácení úvěru ze stavebního spoření

 1. Účastník je povinen poskytnutý úvěr splatit a zaplatit úroky. Pokud není dohodnuto jinak, je první splátka úvěru splatná do 20. dne druhého kalendářního měsíce po prvním čerpání úvěru.

 2. První splátky jsou stavební spořitelnou použity přednostně na úhradu úroků započtených za období před zahájením splácení úvěru ze stavebního spoření.

 3. Minimální měsíční splátky úvěru činí:

  1. 0,5 % cílové částky u standardní varianty
  2. 0,7 % cílové částky u rychlé varianty
  3. 0,4 % cílové částky u dlouhodobé varianty

  Ve splátkách jsou zahrnuty úroky z úvěru ze stavebního spoření.

 4. Měsíční splátka musí být splacena stavební spořitelně nejpozději do 20. dne příslušného měsíce, pokud není dohodnuto jinak.

 5. Účastník je oprávněn zaplatit kdykoliv mimořádné splátky. Jestliže účastník zaplatí alespoň jednu pětinu zůstatku úvěru jako mimořádnou splátku jednorázovou částkou, nejméně však 1.000,- Kč, je oprávněn požadovat snížení měsíční splátky úměrně k novému zůstatku úvěru při nezměněné lhůtě jeho splatnosti.

 6. Splátka se považuje za splněnou připsáním na účet účastníka.

 7. Je-li účastník v prodlení se svými splátkami, má stavební spořitelna právo zvýšit úrok z dlužných splátek o 3 % p.a., pokud není dohodnuto jinak.

 8. Náklady a poplatky vynaložené stavební spořitelnou se přičítají k zůstatku úvěru ze stavebního spoření a tyto se také úročí a splácejí společně s tímto zůstatkem, pokud je účastník nezaplatí zvlášť.Článek XIX.
Okamžité splacení úvěru ze stavebního spoření

 1. Stavební spořitelna nemá právo vypovědět smlouvu o úvěru, jestliže účastník plní svoje závazky.

 2. Stavební spořitelna je oprávněna odstoupit od smlouvy o úvěru, smlouvu vypovědět nebo požadovat okamžité splacení celého poskytnutého úvěru, ze stavebního spoření včetně příslušenství, jestliže účastník nedodrží podmínky nebo závazky vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek, či uzavřené úvěrové smlouvy, jejíž součástí jsou Obecné úvěrové podmínky.

F. Obchodní styk

Článek XX.
Doručování

 1. Stavební spořitelna zasílá účastníkovi písemná oznámení na jím posledně uvedenou adresu (sídlo). Písemnost je doručena, jakmile ji účastník převezme. Právní účinky doručení písemnosti má i odmítnutí převzetí zásilky. Doporučené zásilky, pokud nebyly doručeny, se považují za doručené třetím dnem uložení na poště.

 2. Písemná sdělení účastníka nabývají účinnosti dnem doručení do sídla stavební spořitelny.

 3. Účastník je povinen stavební spořitelnu bez zbytečného odkladu písemně informovat o změně všech osobních údajů, které stavební spořitelně poskytl za účelem plnění smluvního vztahu. Za škody vzniklé nesplněním této povinnosti odpovídá účastník.Článek XXI.
Vedení účtu

 1. Stavební spořitelna vede ke každé smlouvě o stavebním spoření účastníkovi účet stavebního spoření, jehož číslo je shodné s číslem smlouvy o stavebním spoření.

 2. Veškeré došlé platby, včetně částek připisovaných účastníkovi stavební spořitelnou, se připíší ve prospěch jeho účtu. Na tento účet jsou prováděny i splátky úvěru, náležející stavební spořitelně.

  Veškeré výplaty, včetně výplaty úvěru, poplatky, úhrady, náklady a vyúčtované částky účastníka, budou účtovány na vrub jeho účtu.

 3. Stavební spořitelna zasílá účastníkovi výpis jeho účtu nejméně jednou ročně, nejpozději do konce března následujícího roku. Účastník je oprávněn za úhradu požádat stavební spořitelnu kdykoliv během roku o vystavení mimořádného výpisu z účtu.

 4. Jestliže účastník do 14 dnů po doručení výpisu z účtu neuplatní písemně námitky, považuje se výpis z účtu za uznaný.

  Zákonné nároky účastníka zůstávají nedotčeny i po uplynutí výše uvedené lhůty, stavební spořitelna však neodpovídá za škody, které účastníkovi v důsledku jeho nečinnosti vznikly.Článek XXII.
Náklady, úhrady a poplatky

 1. Stavební spořitelna účtuje účastníkovi úhradu za vedení účtu a úhrady za další poskytované služby podle aktuálně platného Sazebníku úhrad Českomoravské stavební spořitelny, akciové společnosti, který mu poskytne na požádání.

 2. Při podstatné změně správních nákladů nebo výdajů za poštovné je stavební spořitelna oprávněna změnit částky za poskytované služby.

 3. Náklady spojené s uzavíráním smluv jako např. notářské poplatky, soudní a správní poplatky, náklady za znalecké posudky, stavební kontroly a další úkony se účtují na vrub účtu účastníka, pokud je účastník nezaplatí zvlášť.Článek XXIII.
Vzájemné vyrovnání

 1. Stavební spořitelna může zúčtovat splatné nároky všeho druhu proti uspořené částce ze stavebního spoření nebo proti jiným pohledávkám ze stavebního spoření, i když tyto nejsou ještě splatné.

 2. Stavební spořitelna je oprávněna zadržet plnění, které má provést ve prospěch účastníka, ke krytí vlastních nároků, i když jsou tato plnění vázaná na lhůtu nebo podmínku nebo nebudou vycházet ze stejného právního vztahu.Článek XXIV.
Úmrtí účastníka stavebního spoření

 1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela.

  K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví.

 2. Není-li manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědictví jen tehdy, dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z dědiců.

 3. Nedojde-li mezi dědici k dohodě podle odstavce 2), smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření.

 4. Dědicové jsou povinni předložit stavební spořitelně pravomocné usnesení soudu o vypořádání dědictví nejpozději do 6 měsíců po ukončení dědického řízení.

 5. Stavební spořitelna má právo požadovat předložení úmrtního listu, usnesení soudu o dědictví a dalších dokumentů, které jsou potřebné k vypořádání práv a povinností vyplývajících ze stavebního spoření zemřelého účastníka.

 6. Manžel účastníka nebo dědic, který převzal práva a povinnosti dle odst. 2), může pokračovat ve stavebním spoření za stejných podmínek jako zemřelý účastník. Nárok na státní podporu se neztrácí.

G. Závěrečná ustanovení

Článek XXV.
Změny podmínek

  Změny Všeobecných obchodních podmínek jsou přípustné pouze po předchozím schválení Ministerstvem financí, v dohodě s Českou národní bankou. Změny se nevztahují na dříve uzavřené smlouvy o stavebním spoření, pokud se účastník se stavební spořitelnou nedohodnou jinak.Článek XXVI.
Zánik stavební spořitelny

  V případě zániku stavební spořitelny, nebo při odnětí povolení působit jako banka, bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.Článek XXVII.
Bankovní dohled a státní dozor

  Stavební spořitelna podléhá ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, bankovnímu dohledu a ve smyslu § 15 zákona č. 96/1993 Sb.,o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, státnímu dozoru Ministerstva financí.Článek XXVIII.
Bankovní tajemství

  Na všechny bankovní obchody, peněžní služby, včetně stavů na účtech a depozit se vztahuje bankovní tajemství.

  Za účelem zajištění komplexních služeb stavební spořitelny je však stavební spořitelna oprávněna poskytnout nezbytně nutné údaje týkající se účastníka svým smluvním partnerům, a to i telefonickou a elektronickou cestou.Článek XXIX.
Schvalovací doložka

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 353/39527/2001 ze dne 11.6.2001 a vstoupily v platnost dne 1.9.2001.Za Českomoravskou stavební spořitelnu, akciovou společnost

Hans-Dieter Funke v.r. Dr. Petr Kielar v.r.
předseda představenstva člen představenstva

Copyright © 2001 Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

 


Náhodný citát:

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo.Honoré de Balzac

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čte 1 čtenář.

Dnes je neděle, 11. června 2023