Všeobecné obchodní podmínky
stavebního spoření

Stavební spořitelny České spořitelny, a. s

I. Úvodní ustanovení

Článek 1

Stavební spoření a jeho účastníci

1. Stavební spoření je účelové spoření spočívající:

 1. v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření (dále jen "účastník"),
 2. v poskytování úvěrů účastníkům,
 3. v poskytování příspěvku účastníkům-fyzickým osobám (dále jen "státní podpora").

2. Stavební spoření účastníka ve Stavební spořitelně České spořitelny, a. s., (dále jen "Stavební spořitelna") se řídí:

 1. zákonem č. 96/1993Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),
 2. Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., (dále jen "Podmínky"),
 3. smlouvou o stavebním spoření (dále jen "smlouva"), příp. smlouvou o úvěru ze stavebního spořenínebo společnou smlouvou o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

3. Účastníkem může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky a právnická osoba se sídlem na území České republiky a identifikačním číslem organizace, přiděleným příslušným orgánem České republiky.

II. Smlouva o stavebním spoření

Článek 2

Předmět a uzavření smlouvy

1. Stavební spoření vzniká na základě uzavření písemné smlouvy mezi účastníkem a Stavební spořitelnou.

2. Předmětem smlouvy je především:

 1. závazek Stavební spořitelny:
  • zřídit a vést úročený účet stavebního spoření (dále jen "účet") účastníka,
  • zprostředkovat poskytnutí státní podpory,
  • poskytnout účastníkovi úvěr ze stavebního spoření při splnění podmínek stanovených zákonem a těmito podmínkami,
 2. závazek účastníka:
  • zaplatit úhradu za uzavření smlouvy,
  • spořit na účet,
  • informovat Stavební spořitelnu o změnách údajů uvedených ve smlouvě a týkajících se jeho osoby.

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Praha 7, pplk. Sochora 27, PSČ 170 13, IČ 60197609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, ve vložce 2616 1-7901 (S2001/5) - 301101

3. Zájemce o účast ve stavebním spoření (dále jen "zájemce") podává návrh na uzavření smlouvy (dále jen "návrh") na tiskopise Stavební spořitelny, případně jiným způsobem schváleným Stavební spořitelnou, např. prostřednictvím internetu, využitím elektronické pošty a jiných podobných forem. V návrhu zájemce zvolí výši cílové částky, variantu stavebního spořenía uvede, zda žádá státní podporu.

4. Smlouva je uzavřena dnem přijetí návrhu Stavební spořitelnou (dle § 43 c občanského zákoníku, dále jen "přijetí"). Smlouva může být uzavřena jménem Stavební spořitelny i jejím písemně zmocněným zástupcem.

5. Zájemce se stává účastníkem dnem přijetí návrhu v souladu s předchozím odstavcem. Tato skutečnost je účastníkovi sdělena písemně. Stavební spořitelna může návrh písemně odmítnout bez udání důvodu ve lhůtě jednoho měsíce od podání návrhu.

6. Za fyzickou osobu nezletilou nebo zbavenou částečně, případněúplně způsobilosti k právním úkonům, uzavírají smlouvu její zákonní zástupci, pokud právní předpis nestanoví jinak, za právnickou osobu osoby k tomu oprávněné. Toto ustanovení se vztahuje i na ostatní úkony činěné za tyto osoby.

7. Stavební spořitelna může účastníkovi jednostranně stanovit odlišné podmínky zejména v případě, pokud uzavře novou smlouvu o stavebním spoření nebo pokračuje ve stavebním spoření i po uplynutí pěti let od jeho zahájení. Přitom tento postup lze použít jen v případě, že nové podmínky jsou pro účastníka výhodnější, než podmínky platné do jejich změny.

Článek 3

Cílová částka

1. Cílová částka zahrnuje:

 1. uspořenou částku, která je tvořena vklady stavebního spoření (dále jen "vklady"), úroky z vkladů a ze státní podpory,
 2. státní podporu,
 3. úvěr ze stavebního spoření, pokud bude účastník o úvěr ze stavebního spoření žádat.

2. Výše cílové částky se sjednává v celých tisících korun a činí nejméně 10 000 Kč. Maximální výše cílové částky není omezena.

Článek 4

Varianta stavebního spoření

1. Varianta stavebního spoření ovlivňuje délku čekací doby na možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, výši splátek úvěru ze stavebního spoření a dobu jeho splácení.

2. Varianty stavebního spoření jsou:

 1. standardní,
 2. rychlá.

Stavební spořitelna může nabídnout i další varianty stavebního spoření. Nové varianty stavebního spoření zveřejní Stavební spořitelna zejména formou právně závazného sdělení Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., (dále jen "Sdělení") v centrále a obchodních místech Stavební spořitelny a na internetu.

Článek 5

Úhrada za uzavření smlouvy

1. Úhrada za uzavření smlouvy je stanovena maximálně ve výši 1% z cílové částky.

2. Účastník je povinen úhradu za uzavření smlouvy zaplatit nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Veškeré platby uskutečněné účastníkem do doby splacení úhrady budou zúčtovány přednostně ve prospěch této úhrady.

3. Nezaplatí-li účastník úhradu za uzavření smlouvy dle předchozího odstavce, je Stavební spořitelna oprávněna smlouvu vypovědět.

4. Při zvýšení cílové částky bude vyměřena úhrada v souladu se Sazebníkem úhrad Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody (dále jen "Sazebník") ve výši stanovené podle rozdílu mezi původní a novou cílovou částkou. Výší této úhrady zatíží Stavební spořitelna účet účastníka, pokud nebude zaplacena v hotovosti nebo jiným způsobem. Při snížení cílové částky může zúčtovat Stavební spořitelna rozdíl úhrad ve prospěch účtu účastníka.

5. V případě, že při skončení stavebního spoření bude zůstatek účtu vyšší, než sjednaná cílová částka, doměří Stavební spořitelna úhradu odpovídající překročení cílové částky v souladu s předchozím odstavcem tak, jako kdyby účastník cílovou částku zvýšil. Příslušná částka doměřené úhrady bude uhrazena snížením vypláceného zůstatku rušeného účtu.

Článek 6

Stavební spoření

1. Doba stavebního spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí poskytnutím úvěru ze stavebního spoření nebo vyplacením zůstatku na účtu účastníka nebo zánikem právnické osoby. Poskytnutím úvěru ze stavebního spoření se rozumí nabytí účinnosti smlouvy o úvěru ze stavebního spoření.

2. Účastník spoří zpravidla formou pravidelných vkladů. Mimořádné i jednorázové vklady jsou přípustné.

3. Vklad je považován za uhrazený dnem připsání na účet účastníka nebo dnem přijetí hotovostní úhrady na přepážce Stavební spořitelny. Na konci kalendářního roku může Stavební spořitelna uznat jako datum úhrady vkladu i datum přijetí hotovostní úhrady nebo datum podání příkazu k bezhotovostnímu převodu u jiného peněžního ústavu či datum podání vkladu uvedené na poštovní poukázce.

4. Vklady účastníka jsou pojištěny dle zákona č. 21/1992 SB., o Bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7

Úročení vkladů ze stavebního spoření

1. Zůstatek na účtu stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou uvedenou ve smlouvě o stavebním spoření. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření může činit maximálně 3 procentní body.

2. Úročení zůstatku na účtu účastníka počíná dnem připsání vkladů a dalších plateb na tento účet a končí dnem předcházejícím dni jejich výběru nebo převodu na jiný účet. Úroky jsou účastníkovi připisovány na jeho účet pravidelně vždy k 31. 12. příslušného roku. Úroky se účastníkovi samostatně nevyplácejí.

3. Úroky z vkladů, včetně úroků ze státní podpory, jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Úroky z vkladů právnických osob podléhají dani z příjmů právnických osob.

Článek 8

Státní podpora

1. Státní podpora přísluší účastníkovi-fyzické osobě při splnění podmínek stanovených zákonem. Je poskytována na účet účastníka formou ročních záloh. Účastníkovi-právnické osobě státní podpora podle zákona nepřísluší.

2. Státní podpora se poskytuje ve výši stanovené zákonem. Základem pro výpočet je ročně uspořená částka. Uspořená částka přesahující v jednom roce limit stanovený zákonem se z hlediska posuzování nároku účastníka na státní podporu převádí do dalšího roku spoření.

3. Účastníkovi, který uzavřel více smluv, přísluší státní podpora jen na jednu z nich. Zálohy státní podpory jsou na účtu účastníka pouze evidovány, a to až do doby jejich vyplacení účastníkovi. Zálohy státní podpory jsou však úročeny shodně s úročením vkladů na účtu účastníka.

4. Zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka vyplatí Stavební spořitelna účastníkovi pouze za podmínky, že účastník od uzavření smlouvy po dobu pěti let s vkladem nenakládal. Tato podmínka neplatí a nárok na výplatu státní podpory zůstává zachován v případě:

 1. použití uspořené částky na bytové účely, byl-li účastníkovi poskytnut úvěr ze stavebního spoření,
 2. úmrtí účastníka a za podmínek stanovených zákonem.

Článek 9

Změny smlouvy

1. Na základě písemné žádosti účastníka podané způsobem uvedeným v článku 2, odstavci 3 může Stavební spořitelna provést následující změny smlouvy:

 1. zvýšení cílové částky,
 2. snížení cílové částky,
 3. změnu varianty stavebního spoření.

2. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními článku 2, článku 3 a článku 4 těchto Podmínek. Návrh účastníka na změnu smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem přijetí tohoto návrhu Stavební spořitelnou. Přijetí návrhu na změnu smlouvy je oznámeno účastníkovi písemně.

3. V případě změny smlouvy dle předchozího odstavce se odkládá možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření účastníkovi. Hodnocení změněné smlouvy pro možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (dle článku 15) lze uskutečnit nejdříve po uplynutí šesti měsíců od data přijetí této změny Stavební spořitelnou. Započtená čekací doba pro možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření se nemění.

4. Změna smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku nemá vliv na poskytnutí státní podpory. Změnu smlouvy lze realizovat pouze do okamžiku, než účastník písemně potvrdí svůj zájem o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření dle článku 16. Toto omezení neplatí v případě, že účastník podle článku 16, odstavce 3 písemně potvrzení odvolá.

Článek 10

Převod práv vyplývajících ze smlouvy

Se souhlasem Stavební spořitelny mohou účastníci-osoby blízké (§ 116 občanského zákoníku) sloučit nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nebo tento nárok převést na osobu blízkou-účastníka.

Článek 11

Ukončení smlouvy

Smlouva končí:

 • výpovědí,
 • splacením poskytnutého úvěru ze stavebního spoření,
 • zánikem účastníka-právnické osoby,
 • úmrtím účastníka-fyzické osoby, pokud zákon nestanoví jinak,
 • výkonem soudního rozhodnutí, jehož předmětem je smlouva,
 • písemnou dohodou účastníka a Stavební spořitelny,
 • na základě dalších skutečností vyplývajících z právních předpisů.

Článek 12

Výpověď smlouvy

1. Účastník může smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď musí být podána na tiskopisu Stavební spořitelny, řádně podepsána a totožnost účastníka musí být ověřena pracovníkem Stavební spořitelny nebo České spořitelny, a. s., či úředně.

2. Účastník podává výpověď i v případě, že chce ukončit spoření po uplynutí pěti let od uzavření smlouvy a požaduje vyplacení zůstatku na účtu, nebude-li čerpat úvěr ze stavebního spoření.

3. Stavební spořitelna může smlouvu o stavebním spoření vypovědět:

 1. jen z důvodů vyplývajících ze zákona nebo z těchto podmínek,
 2. v případě výkonu rozhodnutí, jehož předmětem je smlouva o stavebním spoření.

4. Výpovědní lhůta činí tři kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

5. Neprodleně po dni skončení výpovědní lhůty poukáže Stavební spořitelna účastníkovi zůstatek uspořené částky na účtu ke dni skončení výpovědní lhůty. Při splnění zákonných podmínek bude k tomuto datu vyplacena i státní podpora evidovaná na účtu účastníka.

6. Účastník i Stavební spořitelna může písemně svou výpověď odvolat, pokud s tím druhá strana písemně vysloví souhlas. Jinak smlouva končí uplynutím výpovědní lhůty.

Článek 13

Úmrtí účastníka

1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela.

2. Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění, jen dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z nich.

3. Nedojde-li mezi dědici k dohodě podle odstavce 2 tohoto článku, smlouva zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka.

III. Úvěr ze stavebního spoření

Článek 14

Základní ustanovení

1. Úvěr ze stavebního spoření smí být Stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. V případě, že je tento úvěr poskytnut do pěti let od začátku stavebního spoření, musí být na financování bytových potřeb použita i uspořená částka.

2. Bytové potřeby jsou definovány zákonem a rozumí se jimi:

 1. získání bytu,
 2. výstavba nebo koupě stavby pro bydlení,
 3. získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení,
 4. změna, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části, včetně úhrady případného podílu na úpravách společných částí,
 5. stavební úprava nebytového prostoru na byt,
 6. úhrada závazků souvisejících s výše uvedenými účely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení jeho povinností při řešení jeho bytových potřeb.

3. Bytová potřeba účastníka, na kterou Stavební spořitelna poskytne úvěr ze stavebního spoření, se musí nacházet na území České republiky.

Článek 15

podmínky poskytnutí úvěru ze stavebního spoření

1. Úvěr ze stavebního spoření může Stavební spořitelna poskytnout účastníkovi, který splní současně následující podmínky:

 1. od data uzavření smlouvy uplynuly alespoň 24 měsíce (minimální doba spoření),
 2. ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc dosáhla uspořená částka spolu se zálohami státní podpory evidovanými na účtu účastníka minimálně 50 % cílové částky. Stavební spořitelna může v rámci své obchodní politiky změnit toto minimální procento cílové částky,
 3. ke dni hodnocení dosáhlo bodové hodnocení smlouvy účastníka (dále jen "bodové hodnocení") takové výše, kterou Stavební spořitelna stanovila pro dané období (minimální bodové hodnocení). Minimální bodové hodnocení zveřejňuje Stavební spořitelna ve Sdělení.

2. Vyhodnocení smluv dle podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku provádí Stavební spořitelna jedenkrát měsíčně. Dnem hodnocení pro příslušný měsíc je vždy poslední den v měsíci.

3. Bodové hodnocení se stanoví tak, že součet uspořené částky, na účtu účastníka evidovaných záloh státní podpory a úrokového faktoru se dělí čtyřmi promilemi cílové částky.

                UČ + Sp + ÚF
BH =
                0,004 x CČ

BH = bodové hodnocení
UČ = uspořená částka
Sp = zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka
ÚF = úrokový faktor
CČ = cílová částka

Úrokový faktor představuje násobek všech úroků z vkladů i ze státní podpory připsaných na účet účastníka ke dni hodnocení. Hodnota tohoto faktoru činí:

 • pro standardní variantu - desetinásobek úroků,
 • pro rychlou variantu - čtrnáctinásobek úroků.

4. V případě nabídky nové varianty stavebního spoření oznámí Stavební spořitelna ve Sdělení i změnu úrokového faktoru pro tuto variantu.

5. Úroky, na které má účastník nárok ke dni hodnocení a které nejsou dosud připsány na jeho účet, se pro stanovení bodového hodnocení posuzují jako úroky již připsané.

6. Úvěr ze stavebního spoření může být účastníkovi poskytnut maximálně ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a částkou rovnající se součtu uspořené částky a záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka ke dni poskytnutí úvěru.

Článek 16

Oznámení o možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření

1. V případě, že účastník splní podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření dle článku 15, odstavce 1, zašle mu Stavební spořitelna písemné Oznámení o možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (dále jen "Oznámení").

2. Účastník může svůj zájem o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření Stavební spořitelně potvrdit písemně ve lhůtě stanovené v Oznámení. Pokud účastník ve stanovené lhůtě neprojeví zájem o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, jeho nárok na tento úvěr v nabízeném termínu zaniká. Účastník však může kdykoliv opětovně písemně požádat Stavební spořitelnu o úvěr ze stavebního spoření. Jeho požadavek zařadí Stavební spořitelna do nejbližšího termínu hodnocení, který následuje po obdržení požadavku.

3. Písemné potvrzení dle odstavce 2 tohoto článku může účastník písemně odvolat nejpozději do doby podpisu smlouvy o úvěru ze stavebního spoření.

Článek 17

poskytnutí úvěru ze stavebního spoření

1. Konkrétní podmínky poskytnutí úvěru ze stavebního spoření jsou předmětem samostatné smlouvy o úvěru ze stavebního spoření nebo společné smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

2. Jestliže účastník využije možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, Stavební spořitelna uzavře s účastníkem smlouvu o úvěru ze stavebního spoření, pokud účastník splní současně následující podmínky:

 1. Prokáže návratnost úvěru ze stavebního spoření, tj. schopnost splatit tento úvěr, včetně úroků a dalšího příslušenství ve sjednané lhůtě,
 2. Prokáže zajištění úvěru ze stavebního spoření dle podmínek Stavební spořitelny,
 3. prokáže účelovost použití úvěru ze stavebního spoření, případně uspořené částky při poskytnutí úvěru ze stavebního spoření do pěti let od začátku stavebního spoření, v souladu s článkem 14, odstavcem 2 těchto podmínek.

3. Pro předložení potřebných podkladů k uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření je účastníkovi poskytnuta Stavební spořitelnou lhůta šesti měsíců od doručení písemného potvrzení účastníka, že přijímá nabídku možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření dle článku 16. Tato lhůta může být Stavební spořitelnou v mimořádných případech prodloužena. Pokud ani v prodloužené lhůtě nepředloží účastník požadované podklady, může Stavební spořitelna uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření odmítnout.

4. Stavební spořitelna je povinna při splnění všech podmínek připravit smlouvu o úvěru ze stavebního spoření nejpozději do dvou měsíců po předložení veškerých podkladů.

5. Pokud účastník nesplní podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření podle odstavce 2 a 3 tohoto článku a Stavební spořitelna odmítne uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, může účastníkpokračovat ve spoření.

6. Bude-li účastník pokračovat ve spoření, neztrácí nárok na možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření v jiném termínu. O novou možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření musí účastník Stavební spořitelnu písemně požádat. V tomto případě se postupuje dle článku 15 a následujících článků.

Článek 18

Zajištění úvěru

1. Návratnost poskytnutého úvěru ze stavebního spoření může být zajišťována zřízením zástavního práva, ručitelským závazkem třetí osoby, vinkulací vkladu nebo zůstatku na účtu u banky a dalšími zajišťovacími způsoby.

2. Stavební spořitelna může uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření podmínit povinností účastníka uzavřít životní pojištění pro případ invalidity nebo úmrtí účastníka.

3. Pokud je předmětem zástavního práva movitý a nemovitý majetek, pak jako podmínku uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření či pro jeho dodatečné zajištění může Stavební spořitelna požadovat pojištění tohoto majetku, a to na celou dobu trvání zástavního práva na předmětný majetek.

4. Případné plnění z Pojistné smlouvy uzavřené dle odstavce 2 a 3 tohoto článku musí být vinkulováno ve prospěch Stavební spořitelny.

Článek 19

Úročení a splácení úvěru ze stavebního spoření

1. Úvěr ze stavebního spoření je úročen roční úrokovou sazbou, která je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. Úroky se počítají z výše dlužné částky. Úročení úvěru ze stavebního spoření začíná dnem jeho čerpání (případně jeho části).

2. Splácení úvěru ze stavebního spoření je stanoveno ve smlouvě o úvěru ze stavebního spoření. Ve splátkách úvěru ze stavebního spoření jsou zahrnuty i splátky úroků z tohoto úvěru. První splátku je účastník povinen uhradit zpravidla v následujícím měsíci po začátku čerpání úvěru ze stavebního spoření.

3. Minimální měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření pro nově uzavírané smlouvy o úvěru ze stavebního spoření je stanovena ve Sdělení.

4. Účastník je oprávněn kdykoliv zaplatit mimořádnou splátku úvěru ze stavebního spoření nad rámec splátek dohodnutých ve smlouvě o úvěru ze stavebního spoření.

5. Stavební spořitelna může odstoupit od smlouvy o úvěru ze stavebního spoření a požadovatjeho okamžité splacení, včetně úroků, nákladů a úhrad s tím spojených v těchto případech:

 1. účastník použil úvěr ze stavebního spoření či jeho část pro jiné účely, než bylo dohodnuto ve smlouvě o úvěru ze stavebního spoření,
 2. účastník je v prodlení s placením více než dvou splátek úvěru ze stavebního spoření nebo jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce i přesto, že byl na prodlení písemně upozorněn,
 3. úvěr ze stavebního spoření pozbyl zajištění, případně toto zajištění již nepostačuje a přes vyzvání nebyly účastníkem v přiměřené lhůtě poskytnuty další záruky, které si Stavební spořitelna vyžádala k zajištění úvěru ze stavebního spoření,
 4. předmět záruky byl bez písemného souhlasu Stavební spořitelny zcela nebo zčásti převeden na jiného vlastníka, změnilo se jeho použití nebo byl předmět záruky postaven pod nucenou správu, případně byla zahájena nucená dražba předmětu záruky,
 5. účastník nebo jeho ručitel přeruší své splátky úvěru ze stavebního spoření, na majetek jedné z těchto osob je podán návrh na zahájení řízení o vyrovnání, případně o konkurzu, likvidaci nebo je započato s výkonem nucené správy na movitý či nemovitý majetek,
 6. údaje významné pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření byly účastníkem uvedeny nesprávně, neúplně nebo nepřesně.

IV. překlenovací úvěr

Článek 20

překlenovací úvěr

1. Stavební spořitelna může účastníkovi poskytnout na řešení bytových potřeb překlenovací úvěr v době, kdy ještě nesplnil podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

2. O překlenovací úvěr musí účastník Stavební spořitelnu písemně požádat. V rámci projednání překlenovacího úvěru uzavírá Stavební spořitelna s účastníkem společnou smlouvu o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření. V této smlouvě se stanoví podrobná pravidla, včetně postupu při přechodu z fáze překlenovacího úvěru do fáze úvěru ze stavebního spoření.

3. Na překlenovací úvěr se přiměřeně vztahují ustanovení podmínek platná pro úvěr ze stavebního spoření.

V. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 21

Doručování písemností

1. Písemná korespondence Stavební spořitelny se považuje za doručenou, jestliže byla odeslána na adresu, která byla účastníkem Stavební spořitelně oznámena jako poslední adresa pro doručování. Jinak se na doručování vztahují ustanovení vyhlášky č. 78/1989 Sb. - poštovní řád a příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění.

2. Podání účastníka jsou pro Stavební spořitelnu účinná dnem jejich doručení na adresu sídla Stavební spořitelny, pokud není s účastníkem písemně dohodnuto jinak.

3. Účastník je povinen Stavební spořitelnu neprodleně písemně informovat o změně bydliště, sídla společnosti u účastníka-právnické osoby nebo o změně jiných údajů uvedených ve smlouvě, ve smlouvě o úvěru ze stavebního spoření, případně ve společné smlouvě o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Stavební spořitelna neodpovídá za případné škody, které vznikly účastníkovi nedodržením výše uvedených povinností.

Článek 22

Sazebník a výpisy z účtu

1. Stavební spořitelna účtuje účastníkovi za poskytované služby úhrady dle platného Sazebníku. Úhrady se hradí v hotovosti při provádění úkonu, inkasují se z účtu nebo se účtují na vrub účtu nejpozději při rušení účtu, případně koncem roku. Sazebník zveřejňuje Stavební spořitelna v centrále Stavební spořitelny, v oblastních a regionálních zastoupeních Stavební spořitelny, v  kontaktních místech České spořitelny, a.s., případně jiným vhodným způsobem.

2. Stavební spořitelna zasílá účastníkovi zprávu o stavu jeho účtu nejméně jednou ročně, vždy však ke stavu k 31.12. každého roku, a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Pokud účastník ve lhůtě dvou měsíců od obdržení výpisu z účtu neuplatní písemně výhradu, má se za to, že výpis uznal jako správný. Toto ustanovení platí i pro poskytnutí informace o zůstatku úvěru ze stavebního spoření účastníka.

3. Informace, které Stavební spořitelna dle těchto podmínek není povinna podávat, se poskytují bez záruky. Stavební spořitelna není zejména oprávněna udělovat přísliby závazného termínu poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Článek 23

Závěrečná ustanovení

1. Změna podmínek podléhá schválení Ministerstvem financí, které jedná v dohodě s Českou národní bankou.

2. Tyto podmínky, včetně případných změn dle předchozího odstavce, je Stavební spořitelna povinna zveřejnit formou obdobnou Sdělení (viz čl. 4).

3. Stavební spořitelna podléhá bankovnímu dohledu České národní banky a státnímu dozoru Ministerstva financí.

4. V případě odnětí povolení k provozování stavebního spoření nebo zániku Stavební spořitelny, bude ve vztahu k účastníkům postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Tyto podmínky byly schváleny rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 21. 8. 2002 pod č. j. 353/49997/2002 a nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2002.

6. Podmínky se vztahují na účastníky, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření počínaje dnem jejich účinnosti dle předchozího odstavce.


Za Stavební spořitelnu České spořitelny, a. s.

JUDr. Jiří Klán, v. r. Ing.Vojtěch Lukáš, v. r.
předseda představenstva
a generální ředitel
místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele
 
Copyright © 2002 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
 


Náhodný citát:

Na světě je vždy o jednoho hlupáka víc, než si každý myslí.Georg Christoph Lichtenberg

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čte 1 čtenář.

Dnes je středa, 24. dubna 2024