Všeobecné obchodní podmínky
stavebního spoření

Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

Článek A.: Smlouva o stavebním spoření
Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření
Článek C.: Změny smlouvy o stavebním spoření
Článek D.: Přidělení cílové částky
Článek E.: Úvěr ze stavebního spoření
Článek F.: Obchodní styk
Článek G.: Závěrečná ustanovení

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (dále jen "stavební spořitelna") v souladu se zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o stavebním spoření") vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky
stavebního spoření

A. Smlouva o stavebním spoření

Článek I.

Předmět smlouvy o stavebním spoření
 1. Předmětem smlouvy o stavebním spoření (dále jen "smlouva") je závazek účastníka spořit dohodnutou částku a jeho nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky") a zákonem o stavebním spoření.
 2. Úvěr ze stavebního spoření (dále jen "úvěr") může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem stavebního spoření (dále jen "účastník") použit pouze na financování bytových potřeb účastníka na území České republiky.
  V případě, že je úvěr poskytnut do 5 let od zahájení spoření, musí být na financování bytových potřeb použita i uspořená částka a státní podpora.

  Bytovými potřebami účastníka se rozumí:
  1. získání bytu,
  2. výstavba nebo koupě stavby pro bydlení,
  3. získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení,
  4. změna, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části, včetně úhrady případného podílu na úpravách společných částí,
  5. stavební úprava nebytového prostoru na byt,
  6. úhrada závazků souvisejících s výše uvedenými účely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení jeho povinností při řešení jeho bytových potřeb.

Článek II.
Uzavření smlouvy

 1. Účastníkem může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky a právnická osoba se sídlem na území České republiky a identifikačním číslem organizace přiděleným příslušným orgánem České republiky.
 2. Za nezletilého uzavírá smlouvu jeho zákonný zástupce, který je oprávněn nakládat se smlouvou až do dosažení zletilosti účastníka.
 3. Za právnickou osobu uzavírají smluvu osoby oprávněné za ni podepisovat.
 4. Návrh na uzavření smlouvy podává navrhovatel na formuláři vydaném stavební spořitelnou.
 5. V návrhu na uzavření smlouvy je nutno zvolit cílovou částku a tarifní variantu smlouvy, která ovlivňuje délku čekací doby na poskytnutí úvěru (část D) a současně určuje výši umořovacích splátek a dobu splatnosti úvěru.

  Navrhovatel si může zvolit jednu ze tří tarifních variant a to:

  1. standardní
  2. rychlou
  3. dlouhodobou
 6. Smlouva je uzavřena přijetím návrhu smlouvy stavební spořitelnou a navrhovatel se stává účastníkem.

  Přijetí návrhu smlouvy potvrdí stavební spořitelna písemně Listinou o přijetí návrhu smlouvy opatřenou faksimilemi dvou členů představenstva stavební spořitelny (dále jen "listina").

  Tato listina bude předána fyzickým osobám prostřednictvím smluvního partnera, který vykonává činnost pro stavební spořitelnu, právnickým osobám bude listina zaslána poštou, a to do 1 měsíce od obdržení návrhu smlouvy.

  Smluvní partner stavební spořitelny nemá právo předat listinu právnickým osobám.

  Účinnost smlouvy počíná dnem sepsání návrhu smlouvy navrhovatelem.
 7. Stavební spořitelna může odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu.

Článek III.
Cílová částka

 1. Smlouva se uzavírá na určitou cílovou částku, která se rovná součtu přijatých vkladů, státní podpory, úroků z nich a poskytnutého úvěru.

  Státní podpora a úroky z ní se týkají pouze fyzických osob.
 2. Úvěr ze stavebního spoření se rovná rozdílu mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtě ke dni výplaty cílové částky. Zůstatek na účtě ke dni přidělení cílové částky je tvořen uspořenou částkou a připsanými zálohami státní podpory.
 3. Uspořená částka se rovná součtu přijatých vkladů, úroků z nich a úroků z připsané zálohy státní podpory, snížený o poplatky a další úhrady, pokud nebyly uhrazeny samostatně.
 4. Výše cílové částky se stanovuje v celých tisících a činí nejméně 20 000,- Kč.
 5. Překročení cílové částky není přípustné.
 6. Je-li součet uspořené částky a připsané zálohy státní podpory vyšší než sjednaná cílová částka, může být sjednaná cílová částka zvýšena písemnou dohodou stran. Nedojde-li k dohodě, stavební spořitelna částku, o níž byla sjednaná cílová částka překročena, vrátí účastníkovi.

  V případě zvýšení cílové částky bude postupováno podle článku IV. odst. 4.

Článek IV.

Úhrada za uzavření smlouvy
 1. Účastník je povinen neprodleně po uzavření smlouvy poukázat stavební spořitelně úhradu za uzavření smlouvy ( dále jen "úhradu") ve výši 1 % cílové částky. Dokud není úhrada zaplacena, jsou všechny platby uskutečněné účastníkem zúčtovány na její krytí.

  Úhrada se považuje za zaplacenou dnem připsání na účet účastníka nebo prokazatelným přijetím stavební spořitelnou.
 2. Pokud účastník úhradu nezaplatí, je stavební spořitelna oprávněna smlouvu vypovědět.
 3. V případě snížení cílové částky může stavební spořitelna část úhrady odpovídající tomuto snížení zúčtovat ve prospěch nově uzavírané smlouvy téhož účastníka za předpokladu, že nová smlouva bude uzavřena do šesti měsíců od data snížení.
 4. Při zvýšení cílové částky bude vyměřena úhrada odpovídající l % z rozdílu mezi novou a původní cílovou částkou. Výší této úhrady zatíží stavební spořitelna účet účastníka.
 5. Zaplacená úhrada, ani její část, se nevrací.

B. Uspořená částka ze stavebního spoření

Článek V.

Vklady účastníka stavebního spoření
 1. Měsíční vklad stavebního spoření činí při pravidelném vkládání nejméně 0,5 % cílové částky. Měsíční vklad stavebního spoření může být v odůvodněných případech snížen až na 0,3 % cílové částky, nikoliv však v rychlé variantě.
 2. Vklad se považuje za uhrazený dnem připsání na účet účastníka nebo jeho prokazatelným přijetím stavební spořitelnou.
 3. Mimořádné vklady jsou přípustné.
 4. Je-li účastník i se započtením mimořádných vkladů v prodlení po dobu 6 měsíců s úhradou vkladu a do dvou měsíců po doručení písemné výzvy neobnoví pravidelné spoření, má stavební spořitelna právo smlouvu vypovědět. V případě výpovědi se postupuje přiměřeně podle ustanovení článku IX.
 5. Vklady účastníků fyzických osob jsou pojištěny podle zákona č. 2l/l992 Sb., o bankách, ve změní pozdějších předpisů.

Článek VI.

Úročení uspořené částky ze stavebního spoření
 1. Zůstatek na účtě stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou 3 % na základě denního zúčtování všech přijatých plateb.
 2. Úroky za kalendářní rok se připisují ve prospěch účtu účastníka ke dni 31.12. příslušného roku. Úroky se připíší k datu výplaty celého zůstatku účtu stavebního spoření v souladu s článkem VII.
 3. V případě, že se účastník vzdá po přidělení cílové částky nároku na úvěr ze stavebního spoření nebo ukončí smlouvu výpovědí po uplynutí zákonem stanovené pětileté lhůty, bude mu poskytnuto dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 50 % z částky všech připsaných úroků na jeho účtě stavebního spoření.
 4. Úroky a úrokové zvýhodnění se samostatně nevyplácejí.

Článek VII.

Státní podpora
 1. Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud jím je fyzická osoba, při splnění podmínek daných zákonem o stavebním spoření.
 2. Poskytovaná záloha státní podpory činí 25 % z ročně uspořené částky (vklady, úroky z vkladů a z připsané zálohy státní podpory, snížené o poplatky a další úhrady), maximálně však z částky 18.000,-Kč.
 3. Částka úspor přesahující 18.000,- Kč v jednom kalendářním roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření.
 4. Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje za všechny účastníky stavební spořitelna u Ministerstva financí ČR vždy po uplynutí kalendářního roku. Stavební spořitelna požádá vždy k 30.6. příslušného roku o zálohu státní podpory pro ty účastníky, kteří v prvním pololetí téhož roku ukončili smlouvu.
 5. Zálohy státní podpory evidované na účtě účastníka vyplatí stavební spořitelna za podmínky, že častník od uzavření smlouvy po dobu pěti let s vkladem nenakládal, s výjimkou případu, kdy byl vklad ze stavebního spoření po poskytnutí úvěru použit na bytové potřeby. Pokud tato podmínka není splněna, ztrácí účastník nárok na výplatu státní podpory.
 6. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty 5 let má účastník nárok na výplatu státní podpory za skutečnou dobu spoření a použití uspořené částky a státní podpory již není účelově vázáno.
 7. Vypoví-li účastník smlouvu do 5 let od jejího uzavření, ztrácí nárok na vyplacení státní podpory.

C. Změny smlouvy o stavebním spoření

Článek VIII.

 1. Stavební spořitelna může na základě písemné žádosti účastníka provést v době spoření tyto změny smlouvy:
  1. snížení cílové částky
  2. zvýšení cílové částky
  3. rozdělení cílové částky

  Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí poskytnutím úvěru (tj. dnem uzavření smlouvy o úvěru) nebo vyplacením uspořené částky a státní podpory (má-li účastník na ni nárok) nebo zánikem právnické osoby jako účastníka.

  Změny cílové částky musí být provedeny v souladu s článkem III. odst. 4. Stavební spořitelna může vázat souhlas se změnou smlouvy s ohledem na ochranu zájmů ostatních účastníků na určité podmínky.

  Po každé změně může být přidělena cílová částka, uplynulo-li 12 měsíců od schválení změny a jsou-li současně splněny podmínky článku XI.

  Při snížení, zvýšení a rozdělení cílové částky se hodnotící číslo nově vypočte podle článku XI. odstavec 4 na základě změněné cílové částky k nejbližšímu rozhodnému dni. Úhradu za uzavření smlouvy stanoví stavební spořitelna podle článku IV. odst. 4 a 5.

  Rozdělení cílové částky ve fázi spoření je možné pouze za předpokladu, že uspořená částka zůstane u původní smlouvy o stavebním spoření.
 2. Po ukončení doby spoření může účastník, se souhlasem stavební spořitelny, své nároky ze smlouvy sloučit s nároky z jiných smluv shodné varianty, nebo je převést na jiného účastníka.

  Nárok na poskytnutí úvěru může být sloučen nebo převeden i před ukončením doby spoření, bez ztráty nároku na výplatu státní podpory a za předpokladu, že bude uzavřena smlouva o úvěru.

  Toto ustanovení platí pouze pro osoby blízké.
 3. Účastník může uspořenou částku, se souhlasem stavební spořitelny, použít k zajištění závazků vůči třetím osobám, nebo ji postoupit.

Článek IX.

Výpověď smlouvy o stavebním spoření
 1. Účastník může uzavřenou smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 2. Ke dni skončení výpovědní lhůty vyplatí stavební spořitelna účastníkovi uspořenou částku (článek III. odst. 3) a při splnění zákonných podmínek i státní podporu.
 3. Jestliže na vyplacení uspořených částek ze stavebního spoření u vypovězených smluv nepostačuje 1/3 prostředků určených pro přidělení cílových částek, budou uspořené částky ze stavebního spoření vypláceny v pořadí došlých výpovědí a podle volných prostředků ve Fondu stavebního spoření (článek X.). Nevyplacené uspořené částky ze stavebního spoření budou v rámci daných omezení vyplaceny v nejbližším přidělovacím období.
 4. V případě výpovědi smlouvy účastníkem do 5 let od uzavření smlouvy ztrácí účastník nárok na výplatu záloh státních podpor a stavební spořitelna má právo požadovat úhradu nákladů ve výši 0,5% cílové částky. Tyto náklady se účastníkovi odečtou z vyplácené uspořené částky ze stavebního spoření ( vklady, úroky z nich a úroky z připsané zálohy státní podpory).
 5. V případě výpovědi smlouvy účastníkem po 5 letech od uzavření smlouvy má účastník nárok na výplatu uspořené částky, státní podpory a 50 % úrokového zvýhodnění.
 6. Po podání výpovědi může být na písemnou žádost účastníka se souhlasem stavební spořitelny výpověď vzata zpět, pokud ještě nebyla zahájena výplata uspořené částky ze stavebního spoření.

D. Přidělení cílové částky

Článek X.

Fond stavebního spoření
 1. Fond stavebního spoření slouží k uspokojování nároků účastníků.
 2. Fond stavebního spoření tvoří pravidelné měsíční a mimořádné vklady účastníků, připsané úroky, státní podpora, umořovací splátky úvěrů a další zdroje přijaté stavební spořitelnou za účelem zvýšení částky určené pro přidělení cílových částek.
 3. Z Fondu stavebního spoření se čerpají přidělené uspořené částky, státní podpora a úvěry stavebního spoření, uspořené částky na výplatu vypovězených smluv stavebního spoření, neprávem přijaté státní podpory a zdroje přijaté stavební spořitelnou.
 4. Z Fondu stavebního spoření se měsíčně přidělují cílové částky účastníkům v pořadí stanoveném v souladu s článkem XI.

Článek XI.

Podmínky pro přidělení cílové částky
 1. Cílová částka je účastníkovi přidělena ke konci měsíce, jestliže:
  1. od data uzavření smlouvy uplynulo nejméně 24 měsíců (minimální doba spoření),
  2. vklady, připsaná státní podpora a připsané úroky z nich (dále jen "zůstatek") na účtu účastníka činí k rozhodnému dni nejméně 50 % cílové částky,
  3. smlouva dosáhla k rozhodnému dni alespoň toho hodnotícího čísla, které bylo pro příslušný přidělovací měsíc určeno, nejméně však 64,
  4. účastník písemně potvrdí přijetí přidělené cílové částky nejpozději do konce měsíce předcházejícího přidělení cílové částky.
 2. Rozhodný den je vždy poslední den měsíce, který předchází tři měsíce před měsícem přidělení cílové částky.
 3. Pořadí pro přidělení cílových částek je stanoveno podle výše hodnotícího čísla jednotlivých smluv k příslušnému rozhodnému dni. Smlouvy s vyšším hodnotícím číslem mají přednost.
 4. Hodnotící číslo se rovná součinu výše úroků dosažených k rozhodnému dni, hodnotícího číselného faktoru dle varianty a výkonnostního faktoru, dělenému l tisícinou cílové částky. Hodnotící číslo je vypočteno takto:

  Hodnotící číslo
      výše úroků     hodnotící číselný   výkonnostní
    k rozhodnému dni x faktor dle varianty x faktor (VF)
  HČ= ----------------------------------------------------------
            1 tisícina cílové částky
  


  Hodnotící číselný faktor stanoví stavební spořitelna a činí:

  1. standardní varianta = 1,4
  2. rychlá varianta = 2,3
  3. dlouhodobá varianta = 1,0

  Výkonnostní faktor
      zůstatek na účtu stavebního spoření
           k rozhodnému dni
  VF =  -------------------------------------
          50 % cílové částky
  

  Výkonnostní faktor dosahuje hodnoty nejméně 1 a nejvýše 2.
 5. Příslušnou variantu stavebního spoření volí účastník stavebního spoření při uzavírání smlouvy. Může ji měnit až do okamžiku přidělení cílové částky, a to pouze se souhlasem stavební spořitelny. Spolu s volbou jedné ze tří variant stavebního spoření a s ní spojeného hodnotícího číselného faktoru se účastník zároveň rozhodne pro výši měsíčních umořovacích splátek úvěru ze stavebního spoření podle článku XVIII.

  Umořovací splátky úvěru činí minimálně:

  a) 0,5 % cílové částky u standardní varianty
  b) 0,7 % cílové částky u rychlé varianty
  c) 0,4 % cílové částky u dlouhodobé varianty
 6. V případě, že účastník stavebního spoření změní nejpozději k datu přidělení cílové částky původně zvolenou variantu, přepočítává se hodnotící číslo k nejbližšímu rozhodnému dni. Cílová částka může být přidělena nejdříve po uplynutí 12ti měsíců po změně varianty, pokud stavební spořitelna nestanoví jinou lhůtu a za předpokladu splnění podmínek dle odst.1 tohoto článku.
 7. O změnu varianty je účastník povinen požádat stavební spořitelnu písemně.

Článek XII.

Vyrozumění o přidělení cílové částky
 1. O nároku na přidělení cílové částky je stavební spořitelna povinna účastníka písemně informovat bezprostředně po jeho vzniku.
 2. Účastník písemně potvrdí přijetí přidělené cílové částky nejpozději do konce měsíce předcházejícího přidělení cílové částky.
 3. Přijetí přidělené cílové částky může účastník písemně zrušit, pokud ještě nebylo zahájeno vyplácení uspořené částky ze stavebního spoření.
 4. Nepotvrdí-li účastník přijetí přidělené cílové částky ve stanovené lhůtě nebo zruší-li přijetí přidělené cílové částky, zaniká jeho nárok k oznámenému termínu.
 5. O nové přidělení cílové částky musí účastník znovu požádat stavební spořitelnu. Do přidělovacího řízení je účastník zařazen k nejbližšímu rozhodnému dni následujícímu po obdržení písemné žádosti stavební spořitelnou.
 6. O termínu přidělení cílové částky může stavební spořitelna podávat jen nezávazné informace, neboť nelze předem přesně určit počet smluv zahrnutých do přidělovacího řízení a objem prostředků ve Fondu stavebního spoření.

Článek XIII.

Přidělení cílové částky
 1. Přidělením cílové částky připraví stavební spořitelna účastníkovi jím uspořenou částku ze stavebního spoření, připsané zálohy státní podpory, je-li podle zákona o stavebním spoření na ně nárok, a úvěr ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a součtem uspořené částky a připsaných záloh státní podpory ze stavebního spoření.
 2. Dojde-li k přidělení cílové částky, poskytne stavební spořitelna úvěr jen tomu účastníkovi, který splňuje podmínky podle článku XI. a který poskytne ve prospěch stavební spořitelny potřebné zajištění (článek XIV. a XV.) a současně tím neohrozí plnění jiných svých závazků.
 3. Jestliže účastník nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 2), může dále pokračovat ve stavebním spoření nebo požádat o vyplacení prostředků ze stavebního spoření.
 4. Po přijetí přidělené cílové částky je účastník povinen nejpozději do 9ti měsíců od termínu přidělení cílové částky předložit stavební spořitelně požadované podklady ve smyslu článku XIV. a XV. Pokud tato lhůta nebude dodržena a ani po upozornění na právní následky a uplynutí další 3 měsíční lhůty nepředloží účastník požadované podklady, považuje se přidělení cílové částky za zrušené. Byla-li již vyplacena uspořená částka ze stavebního spoření, ukončí stavební spořitelna smluvní vztah.
 5. V případě, že se účastník po přijetí přidělené cílové částky zřekne nároku na úvěr ze stavebního spoření, bude mu vyplacena uspořená částka a 50 % úrokové zvýhodnění dle článku VI. odst.3.

E. Úvěr ze stavebního spoření

Článek XIV.

Poskytnutí úvěru
 1. Poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je možné nejdříve po uplynutí dvouleté zákonem stanovené lhůty a je předmětem samostatné smlouvy o úvěru, která upravuje podmínky pro čerpání a splácení úvěru.
 2. Smlouva o úvěru bude uzavřena do 2 měsíců od předložení všech požadovaných dokladů.
 3. Pohledávky stavební spořitelny z úvěrů stavebního spoření musí být dostatečně zajištěny zástavním právem k nemovitostem nebo jiným právním zajištěním, které určí stavební spořitelna.
 4. Stavební spořitelna může požadovat dodatečné zajištění, jestliže se dosavadní zajištění úvěru ze stavebního spoření stalo nedostatečným.

Článek XV.

Pojištění
 1. Stavební spořitelna může požadovat, aby účastník pojistil majetek, který je předmětem zástavního práva a uzavřel životní a úrazové pojištění. Toto pojištění musí být vinkulováno ve prospěch stavební spořitelny.

Článek XVI.

Čerpání úvěru ze stavebního spoření
 1. Čerpání úvěru může být zahájeno až po vyplacení uspořené částky ze stavebního spoření.
 2. Úvěr ze stavebního spoření je účastníkovi poskytnut na základě předložených dokladů osvědčujících použití peněžních prostředků na účel sjednaný ve smlouvě o úvěru a po předložení dokladů prokazujících a zajišťujících návratnost (článek I. odst. 2, článek XIII., XIV.a XV.). Stavební spořitelna může v jednotlivých případech požadovat, aby účastník předložil i další dokumenty.
 3. Stavební spořitelna je oprávněna poskytovat úvěr ze stavebního spoření na základě prokázaného postupu stavebních či jiných prací, doložených doklady, zejména účty.
 4. Splní-li účastník podmínky stanovené pro poskytnutí úvěru a do 2 let od uzavření smlouvy o úvěru nebyl úvěr čerpán nebo byl čerpán pouze částečně, může stavební spořitelna poskytnout dodatečnou lhůtu 2 měsíce k jeho dočerpání. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty nárok na dočerpání úvěru zaniká.

Článek XVII.

Úročení úvěru stavebního spoření
 1. Úvěr ze stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou 6 %. Úroky se počítají z výše zůstatku úvěru a zúčtují se na konci příslušného kalendářního roku s došlými umořovacími splátkami (článek XVIII.) nebo jinými případnými platbami.
 2. Úročení úvěru ze stavebního spoření začíná dnem jeho čerpání.

Článek XVIII.

Umořování úvěru ze stavebního spoření
 1. Při jednorázovém čerpání úvěru ze stavebního spoření je první umořovací splátka splatná v termínu dohodnutém mezi stavební spořitelnou a účastníkem, nejpozději však do 2 měsíců po vyplacení úvěru.
 2. V případě postupného čerpání úvěru ze stavebního spoření v několika částkách je první umořovací splátka splatná nejpozději do 9 měsíců od zahájení jeho čerpání.
 3. První umořovací splátky jsou stavební spořitelnou použity přednostně na úhradu úroků započtených za období před zahájením splácení úvěru ze stavebního spoření.
 4. Minimální měsíční umořovací splátky úvěru činí:

  1. 0,5 % cílové částky u standardní varianty
  2. 0,7 % cílové částky u rychlé varianty
  3. 0,4 % cílové částky u dlouhodobé varianty

  V umořovacích splátkách jsou zahrnuty úroky z úvěru ze stavebního spoření.
 5. Měsíční umořovací splátka musí být splacena stavební spořitelně nejpozději do 8. dne příslušného měsíce, pokud není dohodnuto jinak.
 6. Účastník je oprávněn zaplatit kdykoliv mimořádné umořovací splátky. Jestliže účastník zaplatí alespoň jednu pětinu zůstatku úvěru jako mimořádnou splátku jednorázovou částkou, nejméně však 1 000,- Kč,je oprávněn požadovat snížení měsíční umořovací splátky úměrně k novému zůstatku úvěru při nezměněné lhůtě jeho splatnosti.
 7. Umořovací splátka se považuje za splněnou připsáním na účet účastníka.
 8. Je-li účastník v prodlení se svými umořovacími splátkami, má stavební spořitelna právo zvýšit úrok z dlužných splátek stanovený podle článku XVII. odstavec 1 o 3 %.
 9. Náklady a poplatky vynaložené stavební spořitelnou se přičítají k zůstatku úvěru ze stavebního spoření a tyto se také úročí a umořují společně s tímto zůstatkem, pokud je účastník nezaplatí zvlášť.

Článek XIX.

Okamžité splacení úvěru ze stavebního spoření
 1. Stavební spořitelna nemá právo vypovědět smlouvu o úvěru, jestliže účastník plní svoje závazky.
 2. Stavební spořitelna může odstoupit od smlouvy o úvěru a požadovat okamžité splacení úvěru ze stavebního spoření včetně úroků, jestliže:

  1. účastník je v prodlení s placením více než dvou umořovacích splátek nebo jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce ve smyslu § 506 Obchodního zákoníku,
  2. hodnota nemovitosti, ke které bylo zřízeno zástavní právo, nebo hodnota jiných zástav se sníží tak, že již pro stavební spořitelnu nejsou dostatečnou zárukou za úvěr ze stavebního spoření, a nepředloží-li účastník přes výzvu stavební spořitelny do stanovené lhůty další záruky, které stavební spořitelna přijme k zajištění úvěru,
  3. zastavená nemovitost je bez písemného souhlasu stavební spořitelny zcela nebo částečně prodána nebo je změněna její použitelnost,
  4. účastník (dlužník), spoludlužník nebo ručitel zastaví platby, je-li navrženo vyhlášení konkurzního řízení o majetku uvedených osob nebo je-li zahájena exekuce movitého nebo nemovitého majetku těchto osob,
  5. účastník předložil pro poskytnutí úvěru nepravdivé údaje,
  6. účastník neuzavřel stavební spořitelnou požadované životní a úrazové pojištění, nebo neplatí stanovené pojistné a nebo vypověděl toto pojištění bez vědomí stavební spořitelny,
  7. účastník nezaplatí včas pojistné za majetek, který je předmětem zástavního práva, a v důsledku toho dojde k zániku pojištění,
  8. zemře-li jedna z osob uvedených v písmenu d) a není-li zajištěno splácení úvěru ze stavebního spoření ostatními osobami (odst.d)) nebo dědici účastníka,
  9. účastník použije úvěr ze stavebního spoření k jiným účelům, než stanoví zákon o stavebním spoření a Všeobecné obchodní podmínky,
  10. účastník poruší Všeobecné obchodní podmínky nebo neplní závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru.

F. Obchodní styk

Článek XX.

Doručování
 1. Stavební spořitelna zasílá účastníkovi písemná oznámení na jím posledně uvedenou adresu (sídlo).
 2. Písemná sdělení účastníka nabývají účinnosti dnem doručení stavební spořitelně.
 3. Účastník je povinen stavební spořitelnu bez zbytečného odkladu informovat o změně svého bydliště, jakož i dalších skutečnostech, které jsou pro stavební spořitelnu důležité. Za škody vzniklé nesplněním této povinnosti odpovídá účastník.

Článek XXI.

Vedení účtu
 1. Stavební spořitelna zasílá účastníkovi výpis jeho účtu jednou ročně, nejpozději do konce března následujícího roku.
 2. Účastník je oprávněn požádat stavební spořitelnu kdykoliv během roku o vystavení mimořádného výpisu z účtu.
 3. Jestliže účastník do 14 dnů po doručení výpisu z účtu neuplatní námitky, považuje se výpis z účtu za uznaný.

  Zákonné nároky účastníka zůstávají nedotčeny i po uplynutí uvedené lhůty.
 4. Veškeré došlé peněžní platby určené pro účastníka včetně částek připisovaných účastníkovi stavební spořitelnou se připíší ve prospěch účtu účastníka.

  Veškeré výplaty, poplatky, úhrada za uzavření smlouvy, náklady a vyúčtované částky účastníka budou připsány na vrub jeho účtu.

Článek XXII.

Náklady a poplatky
 1. Stavební spořitelna účtuje účastníkovi poplatek za vedení účtu a poplatky za další poskytované služby podle aktuálně platného Sazebníku poplatků Českomoravské stavební spořitelny, a.s., který mu poskytne na požádání.
 2. Při podstatné změně správních nákladů nebo výdajů za poštovné je stavební spořitelna oprávněna změnit částky za poskytované služby.
 3. Náklady spojené s uzavíráním smluv, jako např. notářské poplatky, soudní poplatky, náklady za znalecké posudky, a stavební kontroly a další úkony se přičítají na vrub účtu účastníka.

Článek XXIII.

Vzájemné vyrovnání
 1. Stavební spořitelna může zúčtovat splatné nároky všeho druhu proti uspořené částce ze stavebního spoření nebo proti jiným pohledávkám ze stavebního spoření, i když tyto nejsou ještě splatné.
 2. Stavební spořitelna je oprávněna plnění, které má provést ve prospěch účastníka, zadržet ke krytí vlastních nároků, i když jsou tato plnění vázaná na lhůtu nebo podmínku nebo nebudou vycházet ze stejného právního vztahu.

Článek XXIV.

Úmrtí účastníka stavebního spoření
 1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela.

  K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví.
 2. Není-li manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření součástí dědictví jen tehdy, dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z dědiců. Svoji vůli musí doložit notářsky ověřeným zápisem.
 3. Dědicové jsou povinni sdělit stavební spořitelně své rozhodnutí ve smyslu odstavce 2) nejpozději do 6 měsíců po ukončení dědického řízení. Jestliže stavební spořitelna neobdrží v uvedeném termínu rozhodnutí dědiců, vyplatí jim zůstatek na účtě stavebního spoření v poměru jejich podílů na dědictví účastníka stavebního spoření.
 4. Stavební spořitelna má právo požadovat předložení úmrtního listu, zápisu o dědickém vyrovnání a dalších dokumentů, které jsou potřebné k vyrovnání pohledávky ze stavebního spoření zemřelého účastníka.
 5. Dědic může pokračovat v uzavřené smlouvě za podmínek jako kdyby byla jeho vlastní. Nárok na státní podporu se tímto neztrácí.

G. Závěrečná ustanovení

Článek XXV.

Změny podmínek

Změny Všeobecných obchodních podmínek jsou přípustné pouze po předchozím schválení Ministerstvem financí ČR, v dohodě s Českou národní bankou.

Článek XXVI.

Zánik stavební spořitelny

V případě zániku stavební spořitelny, nebo při odnětí povolení působit jako banka, bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek XXVII.

Bankovní dohled a státní dozor

Stavební spořitelna podléhá ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, bankovnímu dohledu a ve smyslu § 15 zákona č. 96/1993 Sb.,o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, státnímu dozoru Ministerstva financí ČR.

Článek XXVIII.

Bankovní tajemství

Na všechny bankovní obchody, peněžní služby, včetně stavů na účtech a depozit se vztahuje bankovní tajemství.

Stavební spořitelna je však oprávněna poskytnout nezbytně nutné údaje týkající se účastníka svým smluvním partnerům, a to výhradně za účelem zajištění komplexních služeb stavební spořitelny.

Článek XXIX.

Schvalovací doložka

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny rozhodnutím Ministerstva financí ČR dne 30. listopadu 1995 čj. 322/63 834/1995 a vstoupily v platnost dne 30. listopadu 1995.

za Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s.

Ing. Evžen Stöhr v.r.
předseda představenstva
Helmut Steinwachs v.r.
místopředseda představenstva

 

 

Copyright © 1995 Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

 


Náhodný citát:

Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko.Benjamin Franklin

zdravi-hubnuti.gif, 35 kB

Revize: 20. 2. 2007

Tyto stránky si právě teď čtou 2 čtenáři.

Dnes je středa, 24. dubna 2024